Jesteś tutaj:   

TRANSPORT NA WYBORY 2023

Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

z dnia 20.09.2023 roku

Wójt Gminy Złotów informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień
15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1.  Pisemnie na adres: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
 2.  Ustnie (w tym telefonicznie): Urząd Gminy w Złotowie,
  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, tel. 67-263-53-05 (wew. 122), Biuro nr 11.
 3.  W formie elektronicznej: e-mail: marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl, lub
  ePUAP: /zlotow/skrytkaESP.

Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej w terminie do 02 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz do pobrania na stornie www.gminazlotow.pl w zakładce „Transport na wybory”.

UWAGA: Informujemy, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego organizowany będzie również oddzielny ogólnodostępny darmowy transport na wybory. Informacja o godzinach odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości Gminy Złotów zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

PIOTR LACH

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Ogłoszenie o transporcie do lokalu wyborczego i transporcie powrotnym (art. 37e ustawy Kodeks wyborczy) - Gmina Złotów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05)

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w celu przyjęcia zgłoszenia oraz zapewnienia transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające – firmy świadczące usługi transportowe, informatyczne, archiwizacyjne,).

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3                                                  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.

 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Ogłoszenie o transporcie do lokalu wyborczego i transporcie powrotnym (art. 37e ustawy Kodeks wyborczy) - Gmina Złotów