SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

LINK DO BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW

https://sip.gison.pl/zlotowgmina