DODATEK OSŁONOWY DLA POLSKICH RODZIN

Dodatek Osłonowy – podstawowe informacje

Szanowni Mieszkańcy!

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o jego wypłatę.

W Gminie Złotów wnioski będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 77-400 Złotów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, tel. 67 263 59 71,

email – sekretariat@gopszlotow.pl

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa
w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego,  złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Wszelkich informacji na temat dodatku osłonowego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Złotów

 Podstawa prawna (Z WNIOSKIEM DO POBRANIA):

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r.  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego ZAWIERA WNIOSEK
Materiały
Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy
Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy