Jesteś tutaj:   

DRUKI

dział

nr druku

Temat

 

 

 

1

Dowody osobiste

 

1.1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

1.2

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

1.3

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

1.4

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 

1.5

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 

1.6

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w Rejestrze Danych Kontaktowych RDK

 

 

 

2

Ewidencja ludności 

 

2.1

Zgłoszenie pobytu stałego

 

2.2

Zgłoszenie pobytu czasowego

 

2.3

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

2.4

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

2.5

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym

 

2.6

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

2.7

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

2.8

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

2.9

Wniosek o wydanie zaświadczenia  

 

2.10

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza

 

2.11

Pełnomocnictwo

 

2.12

Wniosek o nadanie numeru PESEL

 

2.13

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

 

2.14

Pełnomocnictwo szczególne dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

 

2.15

Zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

 

2.16

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel polski

 

2.17

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel Unii Europejskiej lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

2.18

Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców – dotyczy tylko obywatel Unii Europejskiej lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

2.19

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

 

2.20

Oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca - UKR

 

2.21

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego w związku z konfliktem na Ukrainie

 

2.22

Wniosek o usunięcie niezgodności

 

 

 

3

ochrona środowiska

 

3.1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

3.2

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.3

wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub studni głębinowej

 

3.4

zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego

 

3.5

informacja o wyrobach zawierających azbest

 

3.6

Zgłoszenie zamiaru wycinki - dotyczy drzew i krzewów na działkach będących własnością osób fizycznych

 

3.7

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę -  dotyczy wycinki drzew i krzewów dla osób fizycznych związanych z prowadzącą działalnością gospodarczą i osób prawnych

 

3.8

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 

 

 

4

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo,

 

4.1

Wniosek do studium

 

4.2

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

4.3

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

4.4

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo-leśnej

 

4.5

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

4.6

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki

 

4.7

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego projekt podziału działki

 

4.8

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku konieczności wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

 

4.9

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynkom

 

4.10

Wniosek o nadanie nazwy ulicy

 

4.11

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

 

4.12

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

 

4.13

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (zawiera 4 typy wniosków: wniosek o sporządzenie planu, wniosek o zmianę planu, wniosek do projektu planu oraz uwagę do konsultowanego planu)

 

 

 

5

Drogi

 

5.1

Wniosek na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

 

 

 

6

 

Działalność gospodarcza

 

6.1

Wniosek Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej – CEIDG 1

 

6.2

Wniosek CEIDG PN – Pełnomocnictwo

 

6.3

Wniosek CEIDG ZS – Zarząd Sukcesyjny

 

 

 

7

 

Podatki i opłaty

 

7.1.

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

7.2.

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

7.3.

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

7.4.

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

 

7.5.

IR-1 informacja o gruntach

 

7.6.

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

7.7.

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

7.8.

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

 

7.9.

IL-1 Informacja o lasach

 

7.10.

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

7.11.

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

7.12.

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

 

7.13.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

7.14.

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

7.15.

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

7.16.

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

 

7.17.

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

7.18.

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

7.19.

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

 

7.20.

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

7.21.

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

7.22.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

7.23.

Wniosek o zmianę danych adresowych

 

7.24.

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji podatkowej

 

7.25.

Oświadczenie o otrzymywaniu powiadomień SMS

 

 

 

8

Sprzedaż alkoholu

 

8.1

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

 

8.2

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

 

8.3

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

8.4

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

 

9

 Rolnictwo . gospodarka gruntami

 

9.1

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

9.2

Oświadczenie oferenta przystępującego do przetargu na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Złotów

 

9.3

Oświadczenie oferenta przystępującego do przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Złotów

 

9.4

Oświadczenie oferenta przystępującego do przetargu na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Złotów

   9.5 Oświadczenie oferenta przystępującego do przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Złotów
   

10

Oświadczenie majątkowe

 

10.1

Oświadczenia majątkowe

 

 

 

11

Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

 

11.1

Wniosek o leczenie osoby uzależnionej

 

 

 

12

Mieszkaniowy zasób Gminy Złotów

 

12.1

wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/umowy najmu socjalnego lokalu

 

12.2

deklaracja o dochodach

 

12.3

oświadczenie

 

12.4

oświadczenie o stanie majątkowym

 

 

 

13

Organizacje pozarządowe i  kluby sportowe

 

13.1

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

 

13.2

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

 

13.3

Wzór oferty - oferta realizacji zadania publicznego*/oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) 

 

13.4

Wzór zgłoszenia osoby do prac komisji konkursowej doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Złotów

 

13.5

Kluby sportowe wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

 

 

 

14

Centralna ewidencja emisyjności budynków

 

14.1

Budynki mieszkalne - deklaracja A

 

14.2

Pozostałe budynki - deklaracja B

 

 

 

15

Program ciepłe mieszkanie

 

15.1

Wniosek o dofinansowanie

 

15.2

oświadczenie współwłaściciela

 

15.3

oświadczenie współmałżonka

 

15.4

pełnomocnictwo

 

15.5

zestawienie rzeczowo - finansowe

 

15.6

Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełnienia

 

 

 

16

Granty PPGR - "Komputery"

 

16.1

Oświadczenie - Granty PPGR - monitorowanie projektu

 

 

 

17

Sale wiejskie i obiekty sportowe

 

17.1

Wniosek o najem Sali wiejskiej

 

17.2

Wniosek o bezpłatne udostępnienie Sali wiejskiej

 

17.3

Protokół zdawczo – odbiorczy

 

17.4

Wniosek o najem sali sportowej w Radawnicy

 

17.5

Wniosek o najem sali sportowej w Górznej i Kleszczynie

 

 

 

18

Sale wiejskie i obiekty sportowe

 

18.1

Wniosek o najem sali wiejskiej

 

18.2

Wniosek o bezpłatne udostępnienie sali wiejskiej

 

18.3

Protokół zdawczo - odbiorczy

 

18.4

Wniosek o nieodpłatne/odpłatne udostepnienie środowiskowego obiektu sportowego

 

18.5

Wniosek o nieodpłatne/odpłatne udostępnienie środowiskowego obiektu sportowego

 

 

 

19

Młodociani pracownicy

 

19.1

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

19.2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

19.3

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

19.4

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

 

19.5

Klauzula dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

 

20

Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 

20.1

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej

 

20.2

Upomnienie

 

20.3

Klauzula obowiązek szkolny i nauki

 

 

 

21

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

 

21.1

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

21.2

Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

21.3

Klauzula awans

 

 

 

22

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli

 

22.1

Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego

 

   

23

Zwrot kosztów dojazdu do szkół obwodowych

 

23.1

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do szkoły obwodowej

 

23.2

Rozliczenie-zwrot kosztów dojazdu do szkoły obwodowej

 

23.3

Klauzula dowóz do szkoły obwodowej

 

 

 

24

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 

24.1

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna

 

24.2

Rozliczenie rodzica – opiekuna prawnego