Jesteś tutaj:   

Dodatek energetyczny


DODATEK ENERGETYCZNY

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 3 pkt 13 c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984), odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) będących stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującym w miejscu dostarczania energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.     
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołączyć należy kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 2 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w pok. nr 12 od godz. 700 do godz. 1500.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dodatek energetyczny dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,36 zł/miesiąc,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc,
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,93 zł/miesiąc.

do pobrania

 Wniosek- zryczałtowany dodatek energetyczny