Rekrutacja na rok szkolny 2022-2023

ZARZĄDZENIE Nr 13.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna:
Art. 131,149,150,153,154,156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm).

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
I etap naboru
1) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Złotów,
2) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria tzw. kryteria ustawowe o równej liczbie punktów:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.
3) Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

II etap naboru
1) W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria tzw. kryteria samorządowe, które zostały określone w Uchwale Nr XXVI.267.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów. (Zm. Uchwała Nr XXVII.282.2017 Rady Gminy Złotów
z dnia 30 marca 2017 r.).
2) Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Złotów mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponować wolnymi miejscami.
3) Zgodnie z Art. 153 – Prawa oświatowego dzieci kontynuujące edukację przedszkolną
w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału
w rekrutacji. Rodzice składają w przedszkolu deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego oddziału przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2. Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej określa:

Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów.

3. Postępowanie odwoławcze

Lp.

Rodzaj czynności

termin

1.

Składanie przez rodziców wnioskówo sporządzenie przez Komisję rekrutacyjnąuzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjnąi wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wnioskuo sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4.

Rozpatrywanie przez dyrektora odwołania rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

4. Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

1) Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu.
2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjmowani do I klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
(jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)
3) Kryteria rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej są określone w Uchwale Nr XXVI.267.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów. (Zm. Uchwała Nr XXVII.282.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca
2017 r.)
4) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych jest określony w Zarządzeniu Nr 13.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów
5) Procedura odwoławcza zgodna z Art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Złotów, dnia 27.01.2022 r.
Opracowała: Joanna Musiał-Kołda

opublikowano 2022-01-31