Zarządzenie Wójta Gminy Złotów w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy

Zarządzenie Nr 10.2017

 Wójta  Gminy  Złotów

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy.

           

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)  w związku z § 4 ust. 2 Regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Gminy Złotów zarządzam, co następuje:

      § 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

             1. Ryszard Wiński – przewodniczący komisji,

             2. Longin Tomasz – sekretarz komisji,

             3. Emilia Konopińska – Nochowicz – członek komisji,    

             4. Piotr Lach – członek komisji. 

      § 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie naboru i dokonanie wyboru kandydata, na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy.                                                                                            

      § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

opublikowano 18.04.2017 r.