OGŁOSZENIE O PRACY NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Złotów, dnia 30.03.2020 r.ORK.2110.1.2020


OGŁOSZENIE O PRACY NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU –
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Nazwa jednostki: Urząd Gminy Złotów
2. Nazwa stanowiska: główny księgowy
3. Termin składania dokumentów: 10.04.2020 r.
4. Ilość etatów: 1 etat
5. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo – do czasu powrotu głównego księgowego
6. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar
7. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów
8. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2020 r.
9. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

a) wykształcenie ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b) staż pracy: 6-letnia praktyka w księgowości w tym co najmniej 3 lata w księgowości budżetowej,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

g) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

h) nieposzlakowana opinia,

i) znajomość regulacji prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym i przepisów oświatowych,
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- znajomość przepisów dot. VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
d) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,
e) wysoka kultura osobista,
f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
g) odporność na stres,
h) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
i) umiejętność obsługi programu Bestia.
11. Zakres zadań na stanowisku (w szczególności):
1. Ustalenie i aktualizowanie dokumentacji wewnętrznej (instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania, polityki rachunkowości projektów unijnych) w Urzędzie Gminy i jednostkach obsługiwanych (jednostki oświatowe).

2. Zapewnienie prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy oraz rachunkowości jednostek obsługiwanych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w Urzędzie Gminy i w jednostkach obsługiwanych.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Urzędu Gminy i planem finansowym jednostek obsługiwanych.

5. Kwalifikowanie faktur zakupowych i zawartych umów do ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Gminy poprzez wskazanie miesiąca, roku oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych.

6. Sporządzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Urzędu Gminy.

7. Prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Urzędu Gminy.

8. Przygotowywanie projektu planu finansowego Urzędu Gminy oraz analiza realizacji tego planu.

Pełny zakres obowiązków w załączniku.

12. Informacja o warunkach pracy:

a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,

b) pełny wymiar czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) wynagrodzenie: 3 500 zł brutto + dod. funkcyjny oraz dod. stażowy,
f) narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,
g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.
13. Wymagane dokumenty:
a) CV – życiorys (podać kontaktowy numer telefonu),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
f) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

i) zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy Złotów na przetwarzanie danych osobowych,

j) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko

W/w dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, sporządzone w języku polskim, kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu wyniósł poniżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77–400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy ogłoszenia o pracy na zastępstwo na stanowisku – główny księgowy” w terminie do dnia 10.04.2020 r. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o w/w stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.


Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia, pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów w ciągu 3 miesięcy od dnia upublicznienia informacji o wyniku naboru na stronie www.bip.gminazlotow.pl zostaną zniszczone po upływie w/w okresu.

4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

5. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Paweł Michalski Zastępca Wójta Gminy tel. (67) 263-53-05 wew. 15
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów.


Wójt Gminy Złotów
Piotr Lach


Urząd Gminy Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

   Złotów, dnia 04.05.2020 r.

ORK.2110.1.2020

 

 

I N F O R MA C J A

o wyniku naboru na stanowisko – główny księgowy

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Joanna Pierzyńska.

 

 

Wójt Gminy Złotów

        Piotr Lach