OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Złotów

            Złotów, dnia 04.05.2018 r.

ORK.210.2.2018                                                                 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Złotów.

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   2. Stanowisko pracy: podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   3. Termin składania dokumentów: 18.05.2018 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

   6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 01.06.2018 r.

   8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

      1) wykształcenie wyższe magisterskie,

      2) minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej bądź samorządowej,

      3) obywatelstwo polskie,

      4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

      5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,     

      6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

      7) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

      8) nieposzlakowana opinia,

      9) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy prawo przedsiębiorców, ustawy o ochronie zdrowia, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

      9. Wymagania dodatkowe:

      1) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

      2) umiejętność pracy w zespole,

      3) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

      4) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

      5) wysoka kultura osobista,

      6) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

      7) odporność na stres.

 10. Zakres zadań na stanowisku:

1) opracowywanie projektów uchwał dotyczących Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy, określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz ich realizacja,

2) opracowywanie projektów Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych itp.

3) przyjmowanie i kontrola merytoryczna wniosków składanych o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,    

4) prowadzenie rejestru osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu Gminy,

5) przekazywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych spełniających kryteria, powołanej przez Wójta Gminy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, celem ich zaopiniowania.

6) organizacja i uczestnictwo w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz opracowywanie protokołów z jej posiedzeń,

7) przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego mieszkańcom Gminy Złotów,

8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej, w szczególności sal wiejskich,

9) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń grzewczych, wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy,

10) sporządzanie umów dotyczących wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego oraz czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych w obiektach użyteczności publicznej oraz zasobach mieszkaniowych komunalnych,    

11) opracowywanie projektów uchwał dotyczących regulaminu korzystania z sal wiejskich oraz zarządzeń dotyczących wysokości stawek za najem sal wiejskich i środowiskowych obiektów sportowych,

12) przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów dotyczących najmu sal wiejskich i środowiskowych obiektów sportowych,

13) sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, aneksów i wypowiedzeń tych umów,

14) sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych podczas przekazywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy oraz postępowań w przypadku bezumownego zajęcia lokalu,

15) współudział w organizacji wykonywania postępowań egzekucyjnych z lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy oraz prowadzenie postępowań w przypadku bezumownego zajęcia lokalu,

16) przyjmowanie, kontrola merytoryczna oraz wprowadzanie do systemu za pomocą aplikacji CEiDG wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej,     

17) wprowadzanie za pomocą aplikacji CEiDG uprawnień nadawanych przedsiębiorcom w tym wydawanie licencji na przewozy pasażerskie,

18) udzielanie informacji o osobach prowadzących działalność gospodarczą jak i posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie ze złożonymi wnioskami o udostępnienie informacji publicznej,     

19) przyjmowanie wniosków i sporządzanie zezwoleń na sprzedaż jednorazowo i na czas określony napojów alkoholowych na terenie gminy,

20) przyjmowanie oświadczeń o ilości sprzedanego alkoholu i naliczanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy,

21) zmiana, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

22) opracowywanie projektów uchwał dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz ich realizacja.

23) opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy,

24) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

25) nadzór nad działalnością świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

26) realizacja programów ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz organizacja w tym zakresie badań profilaktycznych mieszkańców Gminy,

27) współpraca z lekarzami rodzinnymi w zakresie realizacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz działania przychodni lekarzy rodzinnych na terenie Gminy,

28) opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania, zmiany lub zniesienia nazw ulic w miejscowościach na terenie Gminy,

29) opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania, zmiany lub zniesienia urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy,

30) przyjmowanie wniosków oraz ustalanie lub zmiana numerów porządkowych budynków na terenie Gminy,

31) bieżące prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów przy pomocy systemu teleinformatycznego AMUiA,

32) aktualizowanie państwowego rejestru granic i powierzchni podziałów terytorialnych kraju (PRG) w zakresie danych adresowych zgromadzonych w EMUiA,

33) opracowywanie projektów uchwał w sprawie oddania w dzierżawę oraz sporządzanie umów dzierżaw sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

34) wykonywanie na stanowisku pracy zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej,

35) wykonywanie zadań zleconych wynikających z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

 

 

11. Informacja o warunkach pracy:                 

      a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze, biuro z wyodrębnionym jednym stanowiskiem pracy,

      b) pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

      c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

      d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

      e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

      f) narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka i sprzęt biurowy,

      g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem,

      h) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych po godz. 1500

 12. Wymagane dokumenty:

      a) CV – życiorys (podać kontaktowy numer telefonu),

      b) list motywacyjny,

      c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

      d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

      e) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

      f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

      g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

 

      i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych docelów rekrutacji o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

        

      j) wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej,

 

      k) wszystkie dokumenty przedkładane w naborze muszą być sporządzone w języku polskim,

     

      l) wszystkie kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

       

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2018 r. wyniósł mniej niż 6 %.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych” w terminie do dnia 18 maja 2018 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

            Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

            Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. oraz na stronie (www.bip.gminazlotow.pl) Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce - Nabór na wolne stanowisko.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP w Zakładce Urząd Gminy - Nabór na wolne stanowisko. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

            Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

 

3. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

 

4. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

 

7. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

8. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

 

10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy – tel. (67) 263 25 37 wew. 15 lub 605 148 863. 


 

 

 

Zarządzenie Nr 18.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 maja 2018 r.  

 

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Złotów.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) w związku
z § 4 ust. 2 Regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Gminy Złotów zarządzam co następuje:

 

 

§1.

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Ryszard Wiński – przewodniczący komisji,
  2. Longin Tomasz – sekretarz komisji,
  3. Piotr Lach – członek komisji,
  4. Anna Witkowska – członek komisji.

 

§ 2.

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naboru i dokonanie wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Złotów, dnia 21.05.2018 r.

 

 

L I S T A   K A N D Y D A T Ó W

niespełniających wymogów formalnych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Złotów.

 

         Komisja ds. rekrutacji powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze po dokonaniu na posiedzeniu Komisji w dniu 21.05.2018 r. analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych informuje, że do dalszego etapu naboru nie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci z uwagi na nie spełnienie wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu:

 

      Imię i Nazwisko                                             Miejsce zamieszkania

   1. Natalia Szyca                                                Złotów

   2. Marta Aleksiewicz - Maciejewska                   Klukowo

   3. Ewelina Orzechowska                                     Śmiardowo Złotowskie

   4. Anna Pobiedzińska - Kuczmańska                   Poznań

   5. Adriana Kawa                                                Złotów

   6. Barbara Pawlak                                              Szczecin

 

                                                                       

                                                                         

 Wójt Gminy

 inż. Piotr Lach

 

 

 

                                                                                         Złotów, dnia 21.05.2018 r.

 

 

L I S T A   K A N D Y D A T Ó W

spełniających wymogi formalne w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Złotów.         Komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy Złotów informuje, że ogółem w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godz. 1500 wpłynęły dokumenty aplikacyjne od ośmiu osób. W dniu 21.05.2018 r. Komisja ds. naboru dokonała analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem wymogów formalnych i do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

       Imię i nazwisko                                                Miejsce zamieszkania

   1.  Karolina Niemczyk                                              Złotów

   2.  Anna Przypolska                                                 Jastrowie

 

  Wójt Gminy

 inż. Piotr Lach

 

opublikowano 2018-05-21

 


                                                                                                          Złotów, dnia 23.05.2018 r.

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów ul. Leśna 7   77-400 Złotów.

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania: Komisja Rekrutacyjna wybrała na w/w stanowisko Panią Annę Przypolską zam. Jastrowie.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: w trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku pracy podinspektora ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, działalności gospodarczej, zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto w trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że jest osobą komunikatywną i posiadającą umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa szczególnie z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy prawo przedsiębiorców, ustawy o ochronie zdrowia, ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zakresu postępowań administracyjnych. Kandydatka uzyskała wysoką ocenę poszczególnych członków Komisji. 

                                                                                                   Wójt  Gminy 

                                                                                                   inż. Piotr Lach