OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- inspektor ds. obsługi oświaty szkolnej i przedszkolnej.

 

                                                                                                          Złotów, dnia 11.04.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w

Urzędzie Gminy Złotów.

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   2. Stanowisko pracy: inspektor ds. obsługi oświaty szkolnej i przedszkolnej.     

   3. Termin składania dokumentów: 26.04.2017 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

   6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2017 r.

   8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

a) wykształcenie wyższe,

b) minimum trzyletni staż pracy w administracji publicznej bądź samorządowej,

c) obywatelstwo polskie /nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców/,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

g) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

h) nieposzlakowana opinia,

i) znajomość regulacji prawnych: ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz instrukcji kancelaryjnej.

   9. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

d) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

e) wysoka kultura osobista,

f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

g) odporność na stres.

 10. Zakres zadań na stanowisku:

a) analiza sieci placówek oświatowych,

b) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, zakładaniem lub likwidacją  jednostek organizacyjnych oświaty,

c) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych oświaty,

d) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów,

e) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,

f) analiza danych demograficznych dotyczących dzieci w wieku szkolnym i  przedszkolnym,

g) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów i dzieci do szkół w tym:  dowożenia uczniów niepełnosprawnych,

h) analizowanie i przedstawianie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na dany rok szkolny, nadzór i doradztwo w tym zakresie,

i) opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

J) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i nauki przez  uczniów w wieku 16 – 18 lat,

k) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem godzin uczniom, którzy na podstawie orzeczenia wymagają kształcenia indywidualnego,

l) udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

ł) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia  młodocianych,

m) nadzór administracyjno – organizacyjny nad działalnością jednostek oświaty. 

n) współpraca z innymi stanowiskami pracy realizującymi zadania z zakresu oświaty.

        

  11. Informacja o warunkach pracy:

 

a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na  I piętrze ( brak podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych),

b) pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

f) narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,

g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.

12. Wymagane dokumenty:

a) CV – życiorys ( podać kontaktowy numer telefonu),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,

f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

j)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (  t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

k) wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej,

l) wszystkie dokumenty przedkładane w naborze muszą być sporządzone w języku  polskim,

ł) wszystkie kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem.

         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu wyniósł 3,03 %.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi oświaty szkolnej i przedszkolnej” w terminie do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

            Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

            Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 263 2537 wew. 15 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Urzędu Gminy/Nabór pracowników (www.bip.gminazlotow.pl).                                                                                        

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP w Zakładce Urząd gminy/ nabór pracowników. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

            Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

 

3. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

 

4. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

 

7. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

8. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do

odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

 

10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy – tel. (67) 263 2537 wew. 15  lub 605 148 863.

 


 

   Złotów, dnia 04.05.2017 r.

 

L I S T A   K A N D Y D A T Ó W

spełniających wymogi formalne w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Urzędzie Gminy Złotów.

 

         Komisja rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Urzędzie Gminy Złotów informuje, że ogółem w terminie do dnia 26.04.2017 r. do godz. 1500wpłynęły dokumenty aplikacyjne od pięciu osób. W dniu 28.04.2017 r. Komisja ds. naboru dokonała analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem wymogów formalnych i do następnego etapu kwalifikacyjnego zakwalifikowały się następujące osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

               Imię i nazwisko                                                    Miejsce zamieszkania

 

   1. Joanna Musiał – Kołda                                                 Złotów

   2. Agnieszka Podsiadło                                                    Złotów

   3. Monika Zamczyk                                                          Złotów

 

Wójt Gminy

inż. Piotr Lach

opublikowano 2017-05-04

 

 


 

 

      Złotów, dnia 04.05.2017 r.

 

 

L I S T A   K A N D Y D A T Ó W

 

niespełniających wymogów formalnych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Urzędzie Gminy Złotów.

 

 

 

         Komisja ds. rekrutacji powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze po dokonaniu na posiedzeniu Komisji w dniu 28.04.2017 r. analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych informuje, że do dalszego etapu naboru nie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci z uwagi na nie spełnienie wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu:

 

 

 

               Imię i nazwisko                                  Miejsce zamieszkania

 

   1. Aleksandra Banaczyk                                          Lipka

 

   2. Agata Lemieszka                                                Złotów

 

 

 

Wójt Gminy

 

inż. Piotr Lach

 

opublikowano 2017-05-04

 


 

                                                                                                          Złotów, dnia 16.05.2017 r.

 

 

                       Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

                               Inspektora ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej.

 

      1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów ul. Leśna 7    77 – 400 Złotów.

      2. Określenie stanowiska: Inspektor ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej.

      3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:  Komisja Rekrutacyjna wybrała na w/w stanowisko Panią  Monikę  Zamczyk  zamieszkałą w Złotowie.

      4. Uzasadnienie dokonanego wyboru: w trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wymaganą na stanowisku pracy oraz posiada praktyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej. Ponadto posiada 17 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                      inż. Piotr Lach

 

opublikowano 2017-05-16