OFERTA PRACY NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

Złotów, dnia 17.09.2019 r.

Urząd Gminy Złotów

Ul. Leśna 7

77-400 Złotów

ORK.2110.8.2019                                                                                       

OFERTA PRACY NA STANOWISKO

ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko robotnika gospodarczego

1.         Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, obszar wykonywanej pracy: Świetlica wiejska
w Stawnicy teren Gminy Złotów,

b)         ilość wolnych etatów: 2

c)        forma zatrudnienia: umowa o pracę,

d)        wymiar zatrudnienia: pełny etat,

e)        praca od poniedziałku do piątku godz. od 7:00 do godz. 15:00

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

a) niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie i wyższe.
 • Niekaralność.
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.

b) dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista.
 • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole .
 • Dodatkowym atutem będzie: prawo jazdy kat. C1, T, uprawnienia elektryczne, aktualne badania wysokościowe, uprawnienia do obsługi pilarek łańcuchowych, uprawnienia do obsługi pieca C.O.

3. Zakres zadań:

 1. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonego samochodu służbowego oraz przyczepki samochodowej.
 2. Bieżące prowadzenie kart drogowych stanowiących ewidencję wyjazdów służbowych.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
 4. Wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych na terenie gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 5. Wykonywanie drobnych prac budowlanych, napraw i remontów pomieszczeń oraz 
  budynków użyteczności publicznej nie wymagających odrębnych kwalifikacji i uprawnień.
 6. Budowa i remonty infrastruktury gminnej tj. chodników, ogrodzeń, placów itp.
 7. Wykaszanie traw oraz wycinanie krzewów i przycinanie zadrzewień w pasach drogowych gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szczególności na skrzyżowaniach i wyjazdach.
 8. Wykaszanie traw na gminnych terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz prowadzenie bieżącej pielęgnacji.
 9. Prace konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica.
 10. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji i obsługi sprzętu tj. kosiarki, piły oraz innych sprzętów elektromechanicznych będących na stanie gminy.
 11. Konserwacja i naprawa mebli i wyposażenia.
 12. Obsługa systemów ogrzewania.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopię świadectwa pracy;
 • kopię dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko robotnika gospodarczego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w Urzędzie Gminy Złotów. ul. Leśna 7, 77-400 Zlotów.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów ( http://www.bip.gminazlotow.pl/)

 

Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach