Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Złotów - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Złotów, dnia 11.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w

Urzędzie Gminy Złotów.

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   2. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej.

   3. Termin składania dokumentów: 21.12.2018 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

   6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

   7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 07.01.2019 r.

   8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

      1) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub finansów,

      2) posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy,

      3) obywatelstwo polskie,

      4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

      5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,     

      6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na oferowanym stanowisku,

      7) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

      8) nieposzlakowana opinia,

  9. Wymagania dodatkowe:

      1) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

      2) umiejętność pracy w zespole,

      3) umiejętność analizowania problemów i wyciągania wniosków,

      4) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

      5) wysoka kultura osobista,

      6) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

      7) odporność  psychiczna na czynniki zewnętrzne związane z obsługą interesantów.

10. Zakres zadań na stanowisku:

1.Terminowe i prawidłowe sporządzanie następujących dokumentów:

a) przyjęcie środka trwałego – OT;

b) protokołu zdawczo-odbiorczego środka trwałego – PT;

c) zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – MT;

d) likwidacja środka trwałego – LT.

 

2. Niezwłoczne przekazanie egzemplarza dowodu OT właściwemu pracownikowi merytorycznemu, celem przygotowania właściwych umów dotyczących przekazania majątku do użytkowania, oraz pracownikowi księgowości celem ujęcia w księgach rachunkowych.

3. Współpraca z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. gospodarki gruntami, komunalizacji i gospodarki mieniem komunalnym w zakresie bieżącego i systematycznego monitorowania obrotu nieruchomościami na podstawie umów notarialnych, i decyzji Wojewody.

4. Przygotowywanie polecenia księgowania naliczonego umorzenia środków trwałych oraz umorzenia  wartości niematerialnych i prawnych umarzanych za okresy roczne.

5. Przygotowywanie i przedkładanie do potwierdzenia osobom sprawującym pieczę nad majątkiem  komunalnym lub odpowiedzialnym materialnie, oświadczeń o przyjęciu pieczy lub odpowiedzialności materialnej za określone składniki majątku.

6. Prawidłowe znakowanie składników majątku ruchomego w pomieszczeniach Urzędu Gminy, w świetlicach i salach wiejskich, w remizach OSP, wspólnie z pracownikiem merytorycznym ds. gospodarki komunalnej (sprzęt winien być oznakowany przed rozpoczęciem jego użytkowania).

7. Sporządzanie i aktualizowanie wykazów sprzętu (spisu inwentarza), znajdującego się w użytkowaniu w poszczególnych pomieszczeniach Urzędu Gminy, w świetlicach, w remizach OSP.

8. Sporządzanie rocznego sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy – środki trwałe” we współpracy z właściwymi rzeczowo pracownikami merytorycznymi i z pracownikami księgowości w zakresie poniesionych nakładów finansowych.

9. Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy dla potrzeb Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

10.  Udział w inwentaryzacji aktywów i pasywów.

11. Prawidłowe prowadzenie techniką komputerową ksiąg pomocniczych dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo - wartościowa do konta 011, 013) oraz ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych (konto pozabilansowe 050); miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald ksiąg pomocniczych i uzgadnianie z księgowością syntetyczną.

12. Prawidłowe prowadzenie techniką komputerową ksiąg pomocniczych dla wartości niematerialnych i prawnych; oddzielnie dla umarzanych jednorazowo, oddzielnie dla umarzanych okresowo, w tym wartości niematerialnych i prawnych projektów unijnych.

13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego i dzienników częściowych wydatków z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z uregulowaniami Zakładowego Planu Kont.

14. Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Urzędu Gminy.

                                                                                     

 znajomość regulacji prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych zakresie operacji finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

  

11. Informacja o warunkach pracy:                 

a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze, biuro z wyodrębnionymi trzema stanowiskami pracy,

b) pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

f) narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka i sprzęt biurowy,

g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem,

12. Wymagane dokumenty:

      a) CV – życiorys ( podać kontaktowy numer telefonu),

      b) list motywacyjny,

      c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

      d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

      e) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

      f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

      g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

      i) własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Złotowie”.

      j) wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej,

     k) wszystkie dokumenty przedkładane w naborze muszą być sporządzone w języku polskim,

     l) wszystkie kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2018 r. wyniósł mniej niż 6 %.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

            Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

            Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 263 2537 wew. 15 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Urzędu Gminy/Nabór pracowników (www.bip.gminazlotow.pl).                                                                                        

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP
w Zakładce Urząd gminy/ nabór pracowników. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

 

            Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

3. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

4. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

7. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy – tel. (67) 263 25 37 wew. 14 lub 605 148 863 oraz Agnieszka Pałuczak – Kowalska tel. (67) 263 25 37 wew. 26.

 

 

Wójt Gminy Złotów

Piotr Lach

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

 

 

 

 

   Złotów, dnia 28.12.2018 r.

 

L I S T A   K A N D Y D A T Ó W 

niespełniających wymogów formalnych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Złotów.

         Komisja ds. rekrutacji powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, po dokonaniu na posiedzeniu Komisji w dniu 28.12.2018 r. analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych informuje, że do dalszego etapu naboru nie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze z dnia 11.12.2018 r.

   1.  Milena Kowalska                                           Rudna

      Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                Longin Tomasz

                                                                                                   Złotów, dnia 28.12.2018 r.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora ds. księgowości budżetowej

 

                Wójt Gminy Złotów informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Złotów, prowadzony zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11.12.2018 r. został zakończony bez wyboru kandydata, z uwagi na brak kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

Piotr Lach