NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - POMOC ADMINISTRACYJNA DS. BUDOWNICTWA

Złotów, dnia 19.06.2019 r.


ORK.2110.6.2019

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
- POMOC ADMINISTRACYJNA DS. BUDOWNICTWA


Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko – pomoc administracyjna
1. Warunki zatrudnienia:
a) miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
b) forma zatrudnienia: umowa o pracę
c) wymiar zatrudnienia: 1 etat
d) praca w godzinach: od 7:00 do 15:00
e) proponowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
• Obywatelstwo polskie.
• Wykształcenie: wyższe, mile widziany kierunek budownictwo lub pokrewne
• Niekaralność.
• Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
• Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
b) dodatkowe:
• Wysoka kultura osobista.
• Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
• Umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań:

1. Pomoc w przygotowywaniu materiałów do dokumentów planistycznych gminy.
2. Pomoc w obsłudze działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
3. Rejestrowanie przyjmowanych wniosków od osób fizycznych, prawnych
i jednostek organizacyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku nieobecności inspektora ds. budownictwa,
4. zagospodarowania terenów i warunków zabudowy oraz realizacji projektów z zakresu pozyskiwania pomocowych środków finansowych z programów unijnych i krajowych.
5. Pomoc w opracowywaniu wniosków w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Rejestrowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku nieobecności inspektora ds. budownictwa, zagospodarowania terenów i warunków zabudowy oraz realizacji projektów z zakresu pozyskiwania pomocowych środków finansowych z programów unijnych i krajowych.
7. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracyjne w przypadku nieobecności inspektora ds. budownictwa, zagospodarowania terenów i warunków zabudowy oraz realizacji projektów z zakresu pozyskiwania pomocowych środków finansowych z programów unijnych i krajowych.
8. Pomoc w merytorycznym opracowaniu wymaganych prawem decyzji środowiskowych.


4. Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• kserokopię dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
• zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy Złotów na przetwarzanie danych osobowych,
• potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – pomoc administracyjna ds. budownictwa” w terminie do dnia 05.07.2019 r. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udzieli Zastępca Wójta Gminy Paweł Michalski tel. 67 263-53-05 w. 15

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów ( http://www.bip.gminazlotow.pl/)


Wójt Gminy Złotów
Piotr Lach

Nabór na wolne stanowisko - niezbędne dokumenty

 

 

   Złotów, dnia 18.07.2019 r.

ORK.2110.6.2019

 

 

I N F O R MA C J A

o wyniku naboru na stanowisko – pomoc administracyjna
ds. budownictwa

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Karolina Matuszczyk zam. Złotów

 

 

Wójt Gminy Złotów

        Piotr Lach

opublikowano 2019-07-19