NABÓR NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI

Złotów, dnia 31.12.2018 r.

                                                                                                

NABÓR NA STANOWISKO

POMOC ADMINISTRACYJNA W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko – pomoc administracyjna

1.         Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

b)        forma zatrudnienia: umowa o pracę

c)        wymiar zatrudnienia: 40 godzin w tyg.

d)        praca w godzinach: od 7:00 do 15:00

e)         wysokość wynagrodzenia: wstępnie od 2 500,00 zł brutto + staż pracy

f)         proponowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomicznym lub finansów,
  • Niekaralność.
  • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

b) dodatkowe:

  • Wysoka kultura osobista.
  • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
  • Umiejętność pracy w zespole.

 3. Zakres zadań:

1.Terminowe i prawidłowe sporządzanie następujących dokumentów:

a) przyjęcie środka trwałego – OT;

b) protokołu zdawczo-odbiorczego środka trwałego – PT;

c) zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – MT;

d) likwidacja środka trwałego – LT.

 

2. Niezwłoczne przekazanie egzemplarza dowodu OT właściwemu pracownikowi merytorycznemu, celem przygotowania właściwych umów dotyczących przekazania majątku do użytkowania, oraz pracownikowi księgowości celem ujęcia w księgach rachunkowych.

3. Współpraca z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. gospodarki gruntami, komunalizacji i gospodarki mieniem komunalnym w zakresie bieżącego i systematycznego monitorowania obrotu nieruchomościami na podstawie umów notarialnych, i decyzji Wojewody.

4. Przygotowywanie polecenia księgowania naliczonego umorzenia środków trwałych oraz umorzenia  wartości niematerialnych i prawnych umarzanych za okresy roczne.

5. Przygotowywanie i przedkładanie do potwierdzenia osobom sprawującym pieczę nad majątkiem  komunalnym lub odpowiedzialnym materialnie, oświadczeń o przyjęciu pieczy lub odpowiedzialności materialnej za określone składniki majątku.

6. Prawidłowe znakowanie składników majątku ruchomego w pomieszczeniach Urzędu Gminy, w świetlicach
i salach wiejskich, w remizach OSP, wspólnie z pracownikiem merytorycznym ds. gospodarki komunalnej (sprzęt winien być oznakowany przed rozpoczęciem jego użytkowania).

7. Sporządzanie i aktualizowanie wykazów sprzętu (spisu inwentarza), znajdującego się w użytkowaniu
w poszczególnych pomieszczeniach Urzędu Gminy, w świetlicach, w remizach OSP.

8. Sporządzanie rocznego sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy – środki trwałe” we współpracy z właściwymi rzeczowo pracownikami merytorycznymi i z pracownikami księgowości w zakresie poniesionych nakładów finansowych.

9. Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy dla potrzeb Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

10.  Udział w inwentaryzacji aktywów i pasywów.

11. Prawidłowe prowadzenie techniką komputerową ksiąg pomocniczych dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo - wartościowa do konta 011, 013) oraz ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych (konto pozabilansowe 050); miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald ksiąg pomocniczych i uzgadnianie z księgowością syntetyczną.

12. Prawidłowe prowadzenie techniką komputerową ksiąg pomocniczych dla wartości niematerialnych i prawnych; oddzielnie dla umarzanych jednorazowo, oddzielnie dla umarzanych okresowo, w tym wartości niematerialnych
i prawnych projektów unijnych.

13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego i dzienników częściowych wydatków z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości, w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z uregulowaniami Zakładowego Planu Kont.

14. Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Urzędu Gminy.

  

4. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Dotyczy na stanowisko pomoc administracyjna w referacie ds. księgowości” w terminie do dnia 07.01.2019 r. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów ( http://www.bip.gminazlotow.pl/)

                                                                                              

 

Wójt Gminy Złotów

         Piotr Lach

 

 


 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wójt Gminy Złotów

         Piotr Lach

 

 


 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 Wzory druków


 

Złotów, dnia 14.01.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko – pomoc administracyjna

w referacie ds. księgowości

 

 

Wójt Gminy Złotów informuje, że w związku z ogłoszonym naborem w dniu 31.12.2018 r. na wolne stanowisko - pomoc administracyjna w referacie ds. księgowości została wybrana
Pani Aldona Dobrosielska zam. Zakrzewo.

 

 

Wójt Gminy Złotów

Piotr Lach