NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZNEJ

Złotów, dnia 10.09.2018 r.

                                                                                                

 

NABÓR NA STANOWISKO

KOORDYNATORA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZNEJ

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej

1.         Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy: świetlica w Szkole Podstawowej w Górznej,

b)        forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

c)        wymiar zatrudnienia: 40 godzin miesięcznie,

d)        praca w godzinach: od 12.30 do 15.15 (w wybrane dni),

e)         wysokość wynagrodzenia: 1350,00 zł brutto

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Wykształcenie: pedagogiczne, mile widziana socjoterapia lub resocjalizacja.
  • Niekaralność.
  • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
  • Prawo jazdy kat. B.

b) dodatkowe:

  • Wysoka kultura osobista.
  • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
  • Umiejętność pracy z dziećmi.

 

  

3. Zakres zadań:

a) organizowanie dzieciom czasu wolnego oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas zajęć prowadzonych w świetlicy,

b) korygowanie zaburzonych zachowań wśród dzieci oraz wspieranie ich rozwoju,

c) pomoc w nauce,

d) stała współpraca z rodzicami/ opiekunami dzieci,

e) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

f) prowadzenie dziennika zajęć,

g) dożywianie dzieci.

 

4. Wymagane dokumenty:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz.11:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej” w Gminie Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Zlotów.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów ( http://www.bip.gminazlotow.pl/)

 

 

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów

siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji / przez okres wyznaczony przez Administratora,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


 

                                                                                                                                              Złotów, dnia 18.09.2018 r.

 

 

 

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko – koordynator świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole podstawowej w Górznej

 

    Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko tj. koordynator świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Górznej do dnia 17.09.2018 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty spośród których została wybrana Pani Agnieszka Wedman zam. w Tarnówce.

Wójt

/-/ Piotr Lach