Nabór Inspektor ds. realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego i utrzymania zieleni

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów

Zarządzenie Nr WG.120.27.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego i utrzymania zieleni.

 

Złotów, dnia 28.05.2019 r.

 


Informacja z I etapu naboru – ocena formalna
inspektor ds. realizacji zadań z funduszu sołeckiego oraz utrzymania zieleni

 


W dniu 28.05.2019 r. Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.27.2019 z dnia 16 maja 2019 r. dokonała otwarcia i oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektor ds. realizacji zadań z funduszu sołeckiego oraz utrzymania zieleni

 

Po otwarciu ofert i dokonaniu oceny formalnej Komisja stwierdza, że:
1. Liczba nadesłanych ofert w konkursie: 1 (jedna)
2. Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 1 (jedna)
1. Imię i nazwisko: Mateusz Marciniak, miejsce zamieszkania: Złotów
3. Liczba ofert niespełniających wymagań formalnych: 0 (zero)

 

W/w osoba spełniająca wymagania formalne zostaje zakwalifikowana do II etapu naboru tj. rozmowa kwalifikacyjna.

  


Zastępca Wójta
Paweł Michalski
………………………………………..
(Przewodniczący Komisji)

 

 opublikowano 2019-05-29  


Złotów, dnia 30.05.2019 r.


I N F O R MA C J A
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów

Inspektor ds. realizacji zadań z funduszu sołeckiego oraz utrzymania zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany Pan Mateusz Marciniak zam. Złotów

Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.27.2019 z dnia 16 maja 2019 r. stwierdza, że 1 kandydat spełnił wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.
Do dalszego etapu naboru, jakim była rozmowa kwalifikacyjna przystąpił 1 kandydat, który uzyskał wynik pozytywny.
Kandydat spełnia wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności do pracy na stanowisku inspektora ds. realizacji zadań z funduszu sołeckiego oraz utrzymania zieleni w Urzędzie Gminy Złotów.


Wójt Gminy Złotów
Piotr Lach

 

 opublikowano 2019-05-30