SZKODY SPOWODOWANE NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM


Ogłoszenie dla rolników

Dotyczy:

SUSZA – nie obędzie się bez aplikacji!

 Oszacowanie szkód tylko przez Komisję nie daje podstawy do uzyskania dokumentów potwierdzających wystąpienie szkód

 Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację, producent rolny może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. W tym przypadku, wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, w terminie umożliwiającym lustrację uszkodzonych upraw. Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

WAŻNE! - wniosek o oszacowanie szkód tylko przez Komisję, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli producent rolny nie zgłosi wniosku o szacowanie Komisji, a złoży wniosek w aplikacji, otrzyma protokół.

do pobrania: wniosek o szacowanie szkód


Informacja WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Poznaniu dotycząca "zgłaszania suszy w rolnictwie" oraz komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 

 


Ogłoszenie dla rolników
Dotyczy: zgłaszania szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - zmiany od 9 czerwca 2020 r.

Szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym:
I. SUSZA – wniosek o szacowanie składa się drogą elektroniczną bez udziału Komisji - w dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ , w której producent rolny, po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym, składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych,
II. POZOSTAŁE ZJAWISKA - wniosek o oszacowanie składa się do Komisji*. Druk dostępny jest na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO” oraz do pobrania w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Złotów.
*Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Złotów powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Uwaga:

  •  Złożenie wniosku - Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w terminie uwzględniającym konieczność dokonania przez Komisję lustracji na miejscu do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
  • Określenie daty - We wniosku należy określić dzień powstania szkody innej niż susza
  • Dane w zakresie szkód - Wniosek zawiera dane o całości produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy również w produkcji zwierzęcej.
  • Powierzchnia - Wnioskujący wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na dany rok, która stanowi załącznik do wniosku o szacowanie szkód.

do pobrania: wniosek o szacowanie szkód

opublikowano 2022-09-09Złotów, dnia 19 czerwca 2019 r.


Ogłoszenie dla rolników
Dotyczy: zgłaszania powstałych szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

    Wójt Gminy Złotów Informuje o możliwości składania przez rolników wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych m.in. przez wiosenne przymrozki, czy suszę. Aktualne dane w zakresie monitoringu suszy i dotkniętych upraw znajdują się na http://www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce „raporty” należy wybrać ostatni raport np. na dzień ogłoszenia to: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/03/  następnie wybrać kolejno w zakładce „wersja tabelaryczna” województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina ZłotówDruk wniosek o oszacowanie dostępny jest na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO” oraz do pobrania w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Złotów.
Zebrane od rolników wnioski będą przedmiotem badania przez Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Złotów powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Uwaga:

  • Złożenie wniosku - Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w terminie uwzględniającym konieczność dokonania przez Komisję lustracji na miejscu do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
  •  Określenie daty - We wniosku należy określić dzień powstania szkody innej niż susza, a w przypadku suszy datą szkody będzie dzień złożenia wniosku.
  •  Dane w zakresie szkód - Wniosek zawiera dane o całości produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej.
  •  Powierzchnia - Wnioskujący wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wskazane jest, by wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można również pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html. W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 – może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR.

 

opublikowano 2019-06-19


 

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH W 2017 R.

OPUBLIKOWANO 07.11.2018 R.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w dniu 12 czerwca 2018 roku wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o jak najwcześniejsze uruchomienie systemu pomocy dla rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Odpowiednio wczesne ogłoszenie programu wsparcia, w obliczu pogłębiającej się klęski, jest szczególnie ważne dla umożliwienia oszacowania zakresu i wysokości szkód przed zakończeniem zbioru roślin przez tzw. komisje klęskowe.

W załączniku odpowiedź, którą na ręce Prezesa WIR przesłał Sekretarz Stanu Jacek Bogucki.

 

opublikowano 2018-07-11 


 

 

 Szkody w rolnictwie

 

     Urząd Gminy  w Złotowie uprzejmie informuje, że w  dniu wczorajszym  tj. 05.06.2018 r. IUNG w Puławach opracował  i ogłosił drugi raport  wartości klimatycznego bilansu wodnego.  Raport stwierdza, że na terenie Gminy Złotów na glebach kategorii  I  i  II  ma miejsce zagrożenie wystąpienia suszy w zbożach ozimych, jarych, krzewach owocowych i truskawkach.

     Wobec powyższego rolnicy, których uprawy  w/w  zostały  dotknięte suszą  mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7 pokój nr 1.

                              do dnia 06 lipca 2018 r.

     Wnioski należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych w zakładce : straty w rolnictwie

 

     Wobec powyższego rolnicy których uprawy rolne zostały ewidentnie dotknięte suszą z powodu braku opadów atmosferycznych mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7  pokój nr 1.

 

Wnioski należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych w zakładce : straty w rolnictwie 

opublikowano 2018-06-06


 

Złotów, dnia 1.08.2017 r.

 I N F O R M A C J A

 

     W związku z napływającymi od rolników zgłoszeniami z niektórych sołectw Gminy Złotów o powstałych szkodach w uprawach rolnych spowodowanych opadami gradu w dniu 30.07.2017 r. Urząd Gminy Złotów uprzejmie prosi o składanie przez poszkodowanych w biurze nr 15 wniosków szkodowych.

      Wnioski szkodowe należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce: Straty w Rolnictwie.                        .      

      Z uwagi, że aktualnie trwa okres zbioru zbóż i rzepaku w celu sprawnego działania Komisji prosimy o pilne składanie wniosków i ujmowanie we wnioskach upraw uszkodzonych przez grad.

      Gmina Złotów zgłosiła do Wojewody Wielkopolskiego o wystąpieniu opadów gradu na części terytorium. Ewentualny zakres pomocy w celu pokrycia strat z budżetu Państwa nie jest w ogóle znany.

KLIKNIJ -> wniosek_o_oszacowanie_szkod