PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"

Gmina Złotów zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Urząd Gminy Złotów jest na etapie sporządzania dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia realizacji programu.

Dzięki niemu mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na:

• kocioł gazowy kondensacyjny,

• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

• ogrzewanie elektryczne,

• pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze,

• podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku (tym do węzła cieplnego znajdującego się

w budynku),

• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,

• wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

• wymiany okien i drzwi w lokalu mieszkalnym.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania dotacji w programie jest m.in. podpisanie w pierwszej kolejności umowy z gminą, a następnie rozpoczęcie inwestycji zgodnie z założeniami w/w programu.

O dacie rozpoczęcia naboru wniosków będziemy Państwa informować m.in.
na stronie internetowej: http://www.gminazlotow.pl/.

Kontakt telefoniczny: 67-263-53-05 wew. (133). 


Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

Wójt Gminy Złotów zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Złotów na podstawie ogłoszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Złotów, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Deklaracje można składać w terminie od 22 września do 30 października 2022 r. listownie na adres Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 , 77-400 Złotów  lub osobiście w siedzibie urzędu, pokój 23      od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w godz. 7.00 - 15.00.
Pytania dotyczące składania deklaracji oraz dodatkowe informacje udziela: Wydział Oświaty Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna , pokój 23,  pod numerem telefonu (67) 263 53 05 wew. 133.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego i wymianie ich na następujące źródła:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona będzie na podstawie:
I. Część pierwsza – poziom podstawowy dotacji
Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na podstawie PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy).
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

II. Część druga – poziom podwyższony dotacji
Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,

nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z GOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku

 o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

III. Część trzecia – najwyższy poziom dotacji
Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki :
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany

w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z GOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie   o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)  i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”:https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.
Deklaracja  do pobrania w załączniku:

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja edytowalna wniosku

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja pdf