Duplikat 2023

 


Złotów, dnia 31.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, , ze zm.), w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), w związku z uchwałą Nr LVII.552.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.02.2024 r. do 06.03.2024 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu – od 7:00 do 15:00.

Projekt ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.03.2024 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie o godz. 11:00 – 12:30.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
(7:00 – 15:00) oraz składać uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2024 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP  

          Wójt Gminy Złotów

               /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów

opublikowano 31.01.2024 r.

DO POBRANIA:

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 1 2024.02.05

Projekt - PROGNOZA ŚRODOWISKOWA STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 2 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 3 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 4 2024.02.05

Projekt - STUDIUM Złotów - zmiana nr 2 - załącznik nr 5 2024.02.05

07.02.2024


28. Ogłoszenie zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

opublikowano 2023-06-14