7. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - trasa B - Ogłoszenie o zamówieniu

7.21 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - trasa B - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty

2021-06-25

7.20. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - trasa B - Informacja z otwarcia ofert

7. 19. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - trasa B

opublikowano 2021-06-09

7. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - trasa B - Ogłoszenie o zamówieniu

7.1 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - trasa B - SWZ

7.2 Przebudowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

7.3 Przebudowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych  -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

7.4 Przebudowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

7.5 Przebudowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

7.6 Przebudowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych   - Identyfikator postępowania na miniPortalu

7.7 Przebudowa drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych  - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

7.8. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych - trasa B - przedmiar

7.9. rys.1 Szkic

7.10. rys.2 PZT

7.11. rys.3 Profil podłużny

7.12. rys.4 Przekrój normalny

7.13. rys.5 Szczegóły konstrukcyjne

7.14. rys.6 Przekroje poprzeczne

7.15. rys.7 Studnia rewizyjna Ø 1000

7.16. rys.8 Studzienki wpustowe

7.17. STWiOR - Klukowo trasa B

7.18. Opis Proj.Wyk. - trasa B

opublikowano 2021-05-17