Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Plan zamówień Gminy Złotów, sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

wartość w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1

2

3

4

5

6

1.

Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

110.000,00

II kw. 2020 r.

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

770.000,00

I kw. 2020 r.

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

815.000,00

I kw. 2020 r.

4.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6, dz. nr 54/2)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

II kw. 2020 r.

5.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

I kw. 2020 r.

6.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) i w m. Wąsosz (dz. nr 138/5)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

65.000,00

III kw. 2020 r.

7.

Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

80.000,00

I kw. 2020 r.

8.

Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19 i dz.nr 77/22)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00

III kw. 2020 r.

9.

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300.000,00

II kw. 2020 r.

10.

Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

600.000,00

I kw. 2020 r.

11.

Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00

III kw. 2020 r.

12.

Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00

I kw. 2020 r.

13.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00

I kw. 2020 r.

14.

Emulsjonowanie dróg w miejscowościach Blękwit, Buntowo, Pieczyn, Zalesie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II kw. 2020 r.

15.

Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00

II kw. 2020 r.

16.

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00

II kw. 2020 r.

17.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000,00

I kw. 2020 r.

18.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Nowa Święta i Międzybłocie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

110.000,00

II kw. 2020 r.

19.

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000,00

II kw. 2020 r.

20.

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Złotów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Usługi

Przetarg nieograniczony

800.000,00

IV kw. 2020 r.

21.

Dostawa kruszywa drogowego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

200.000,00

I kw. 2020 r.

22.

Dostawa opału

Dostawy

Przetarg nieograniczony

250.000,00

IV kw. 2020 r.

23.

Zakup energii elektrycznej

Dostawy

Przetarg nieograniczony

250.000,00

IV kw. 2020 r.

 

Złotów, dnia 15.01.2020 r.

                                                                                                                                         ZATWIERDZAM:      

 

                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                                        inż. Piotr Lach