Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Plan zamówień Gminy Złotów, sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1

2

3

4

5

6

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00

I kw. 2019 r.

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

I kw. 2019 r.

3.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

56.000,00

I kw. 2019 r.

4.

Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa ( dz. nr 86/3)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

40.000,00

I kw. 2019 r.

5.

Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko ( dz. nr 392/7)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

38.000,00

I kw. 2019 r.

6.

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa (sieć wodociągowa w m. Krzywa Wieś (dz. nr 211, nr 98)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160.000,00

I kw. 2019 r.

7.

Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica ( ul. Kościelna)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.250.000,00

II kw. 2019 r.

8.

Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

43.000,00

I kw. 2019 r.

9.

Emulsjonowanie dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

80.000,00

II kw. 2019 r.

10.

Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

190.000,00

I kw. 2019 r.

11.

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000,00

II kw. 2019 r.

12.

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Złotów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Usługi

Przetarg nieograniczony

800.000,00

IV kw. 2019 r.

13.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

Usługi

Przetarg nieograniczony

120.000,00

IV kw. 2019 r.

14.

Dostawa kruszywa drogowego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

160.000,00

I kw. 2019 r.