17

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - Ogłoszenie o zamówieniu

17.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - SWZ

17.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu-  załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

17.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

17.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

17.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu  - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

17.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miiędzybłociu - Identyfikator postępowania na miniPortalu

17.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - Instrukcja użytkownika miniPortalu

17.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu  - przedmiar robót

17.9 Budowa kanalizacji  w Międzybłociu MDCP (zip.)

17.10 Budowa kanalizacji w Międzybłociu PB (zip.)

17.11 Budowa kanalizacji w Międzybłociu PT (zip.)

17.12 Budowa kanalizacji w Międzybłociu STWiORB (zip.)

opublikowano 2022-07-13

17.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu  - odpowiedzi na zapytania do SWZ

17.14 Budowa  kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - profil odc. K4 -Ł11

17.15 Budowa  kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - rys. KS-3

opublikowano 2022-07-28

17.16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu  - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-08-03

17.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-08-04

17.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-08-10