11

11. Emulsjonowanie dróg gminnych w m. Kleszczyna i Radawnica - Ogłoszenie o zamówieniu

11.1 Emulsjonowanie dróg gminnych w miejscowościach Kleszczyna i Radawnica - SWZ

11.2 Emulsjonowanie dróg gminnych - załącznik nr 1a do SWZ - formularz oferty dla części 1 zamówienia

11.3 Emulsjonowanie dróg gminnych - załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty dla części 2 zamówienia

11.4 Emulsjonowanie dróg gminnych -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

11.5 Emulsjonowanie dróg gminnych - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

11.6 Emulsjonowanie dróg gminnych -  załącznik nr 4 do SWZ  - wzór umowy

11.7 Emulsjonowanie dróg gminnych - Identyfikator postępowania na miniPortalu

11.8 Emulsjonowanie dróg gminnych - Instrukcja użytkownika miniPortalu

11.9 Emulsjonowanie dróg gminnych w miejscowościach Kleszczyna i Radawnica - Specyfikacja techniczna

11.10 Mapka poglądowa Kleszczyna

11.11 Mapka poglądowa Radawnica

opublikowano 2022-06-02

11.12 Emulsjonowanie dróg gminnych - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

11.13 Emulsjonowanie dróg gminnych w m. Kleszczyna i Radawnica - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-06-21

11.14 Emulsjonowanie dróg gminnych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano  2022-06-27