ZAWIADOMIENIE O NADANIU NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI DZIERZĄŻENKO

 

Zawiadamiamy, iż na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz uchwały nr XXVII.207.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Dzierzążenko, została nadana ulica Srebrna, obejmująca działki: 105/15, 106/8, 117/1, 116/1.

W związku z powyższym od dnia 3 marca 2021 r. należy posługiwać się nowym nazewnictwem.

Urząd Gminy Złotów powiadomi o nadaniu nazwy ulicy - Urząd Statystyczny w Pile, Urząd Skarbowy w Złotowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Złotowie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Złotowie, Urząd Pocztowy w Złotowie, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Komendę Powiatową Policji w Złotowie.

W wyniku wprowadzonych zmian właściciele nieruchomości zabudowanej będą mieli obowiązek wymiany i umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu (w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości) tabliczki z nowym numerem porządkowym i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu nowego numeru.

Zmiana numeru porządkowego budynku mieszkalnego spowoduje zmianę adresu stałego pobytu osób zameldowanych pod tym adresem, a zatem zrodzi się potrzeba zameldowania pod nowym adresem. Brak jest możliwości zameldowania osoby z urzędu pod nowym adresem.

W związku z nadaniem nazw ulicom nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego i prawa jazdy, należy wymienić dowód rejestracyjny.

Osoby pobierające świadczenia  z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć w Urzędzie Gminy Złotów wniosek CEIDG-1.  Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

Instytucje takie jak banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku z nadaniem nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, pokój nr 12, tel. 67-263-53-05 wew. 123.

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Złotów

                                                                                                                                                          Piotr Lach