Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcie zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie

Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie


Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
Zgłoszenie zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL.
Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje się:
• osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego,
• w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę (rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika), która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym;
• przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
Opłaty:
Brak opłat
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Wymagane wnioski i dokumenty:
• Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego