Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych

Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych


Wniosek można złożyć w urzędzie gminy , który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy, kto spełnia poniższe warunki:
• ma nadany numer PESEL,
• jest osobą pełnoletnią.
Uwagi:
• złożenie wniosku następuje osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium RP,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.

Opłaty:
Bez opłat
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych , tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane maja być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019
poz. 2294)
Wymagane wnioski i dokumenty:
• wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych , bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,
• dowód osobisty lub paszport.
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.