SESJA XLI

UCHWAŁA Nr XLI-368-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/368/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLI-369-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/369/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy

na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA Nr XLI-370-10 z 25.03.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLI/370/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów


UCHWAŁA Nr XLI-371-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/371/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów  i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych


UCHWAŁA Nr XLI-372-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLI/372/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UCHWAŁA Nr XLI-373-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLI/373/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków

dla mieszkańców Gminy Złotów