Komisje Rady Gminy Złotów

Komisja

Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i  Zdrowia

1

 Paweł Łański

Przewodniczący

2

 Krzysztof Mitkowski

Z-ca Przewodniczącego

3

 Jan Hammacher

Członek

4

 Jerzy Lisowski

Członek

5

 Jolanta Klóska

Członek

 

Plan pracy Kom.Rolnictwa na rok 2010 

 

Komisja

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury

1

 Jolanta Klóska

Przewodniczący

2

 Bolesław Burakowski

Z-ca Przewodniczącego

3

 Zuzanna Gaj

Członek

4

 Anna Grzesik

Członek

5

 Leon Macanko

Członek

 

Plan pracy Kom.Budżetowej na rok 2010

  

Komisja

Rewizyjna

1

 Sławomir Czyżyk

Przewodniczący

2

 Halina Grzywna

Z-ca Przewodniczącego

3

 Zygmunt Borsich

Członek

4

 Andrzej Guhs

Członek

5

 Stanisław Małaczek

Członek

Plan pracy Kom.Rewizyjnej na rok 2010

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych,

PLAN  PRACY

 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych,

Oświaty i Kultury Rady Gminy Złotów

na  rok  2007 

 

 

Styczeń

 

-     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2007

 

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom

      zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych            

      i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

 

-     Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych

 

Luty

 

-      Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizacja świadczeń

      rodzinnych

 

 -    Działalność hali sportowo-środowiskowej w Świętej 

 

Marzec 

 

-    Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie

     ścieków oraz dopłat do tych mediów z budżetu gminy

 

Kwiecień

 

-    Wykonanie budżetu gminy za rok 2006

 

  Maj 

 

-    Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym i gospodarka gruntami

 

Czerwiec 

 

-       Działalność Biblioteki Publicznej Gminy

-     Analiza projektów organizacyjnych szkół

 

Sierpień 

 

-     Przebieg realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

 

Wrzesień

 

-    Praca szkół, w tym oddziałów przedszkolnych na terenie gminy

 

 

Październik

 

-     Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na rok 2008

 

Listopad

 

-   Propozycje wysokości stawek podatkowych na rok 2008

 

Grudzień

 

-  Analiza projektu budżetu gminy na rok 2008

 

-  Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2008

 

 

                                                             

 

        Złotów, dnia 22 stycznia 2007 r.

 

 

                                                   

                                              Przewodnicząca Komisji

 

                                             Jolanta Klóska

Uwaga

 

Powyższa tematyka może być  uzupełniana o tematy bieżące

                                                                                         

 

             Zatwierdzono na sesji Rady Gminy

                    w dniu 25 stycznia 2007 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia

  PLAN   PRACY

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony  Środowiska i Zdrowia

Rady Gminy  Złotów

na rok 2007

 

 

Styczeń

 

-    Opracowanie planu pracy na rok 2007

-    Analiza Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom 

zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę

- Analiza budżetu Gminy Złotów na rok 2007 - opinia

 

Luty

 

-    Zapoznanie się z nowymi formami pomocy unijnej dla rolnictwa

 

Marzec 

 

-   Ocena  stanu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i dróg gruntowych  po okresie zimy

-   Zapoznanie się z zamierzeniami Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony

środowiska i drogownictwa na terenie gminy

 

Kwiecień

  

-  Wykonanie budżetu gminy za rok 2006

 

Maj

 

-  Informacja nt. zakresu realizacji umów na wywóz odpadów stałych oraz

realizacji podłączeń gospodarstw domowych do czynnej kanalizacji

-   Ocena realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

-   Ocena stanu czystości i porządku w gminie

 

Czerwiec

 

-   Analiza realizacji podatków i opłat  I i II raty

-   Zapoznanie się z informacją o gospodarce mieniem komunalnym w zakresie

sprzedaży działek rolnych, działek budowlanych i letniskowo – rekreacyjnych

oraz lokali mieszkalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r., wysokość

uzyskanych środków oraz stan mienia wydzierżawionego i wynajmowanego

w poszczególnych miejscowościach

-  Informacja nt. możliwości wdrożenia nowej edycji Programu Odnowy Wsi

 

Sierpień

 

-  Ocena przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

Wrzesień

 

- Drogi gminne nieutwardzone – procesy inwestycyjne, projektowe oraz

utrzymanie ich stanu technicznego

 

Październik

 

-   Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2008

-  Propozycje wysokości stawek podatków i opłat na rok 2008

 

Listopad

 

-  Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy Złotów na rok 2008

 

Grudzień

 

-   Podsumowanie pracy Komisji za rok 2007

-   Opracowanie planu pracy na rok 2008

-   Opinia w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

 

 

            Złotów, dnia 23 stycznia 2007 r.

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                   

                                                         Paweł Łański

Uwaga:

Powyższa tematyka może być uzupełniana o tematy bieżące

 

Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Złotów

                 w dniu 25 stycznia 2007 r.