Statut

UCHWAŁA Nr XXXIV.357.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie Statutu Gminy Złotów

 

opublikowano 2017-10-18

 

 

 

 

 STATUT  GMINY  Z Ł O T Ó W

 

 

I.   Postanowienia ogólne

 

 

§  1  Statut określa:

1.      ustrój Gminy Złotów,

2.      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3.      organizację wewnętrzną Rady Gminy Złotów,

4.      tryb pracy Rady Gminy,

5.      zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,

6.      zasady działania Klubów radnych,

7.      Tryb pracy Wójta Gminy Złotów,

8.      zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta Gminy,

9.      postanowienia końcowe.

 

§ 2  Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1.      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Złotów,

2.      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Złotów,

3.      Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Złotów,

4.      Komisji Rewizyjnej – należy przez rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Złotów,

5.      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Złotów, jako organu wykonawczego Gminy,

6.      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Złotów.

 

>>>ciąg dalszy dostępny w załącznikach<<<

Dokumenty do pobrania: