PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Rodzaj sprawy:

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Wniosek o wszczęcie postępowania

Zaświadczenie dyrektora szkoły.