PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Rodzaj sprawy

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - NAUCZYCIELI SZKÓŁ

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM

JEST GMINA ZŁOTÓW

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze  zm.) rozdział 3a.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz.256 ze zm.)

 Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy:

 Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 

30 czerwca danego roku, Wójt Gminy wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9 b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

 Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 

31 października danego roku, Wójt Gminy wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela).

 

Dokumenty do pobrania

  WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

   ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI

     WNIOSEK O WYDANIE NOWEGO AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO