DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).


1. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „U KAZIA” Kazimierz Blicharz ul. Grudzińskich 2, 77-400 Złotów
2. Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstalator Kucharczyk mgr inż. Karol Kucharczyk ul. Jeziorna 24, 77-400 Złotów
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu ul. Poznańska 19, 64-915 Jastrowie
4. AUTO MACIEK Maciej Noculak ul. Jastrowska 104, 77-400 Złotów
5. Zakład Fryzjerski Teresa Lis ul. Bohaterów Westerplatte 2, 77-400 Złotów
6. Salon Fryzjerski „CLASSIC” Anna Sarosik ul. Królowej Jadwigi 11, 77-400 Złotów
7. Zakład Stolarski Kazimierz Dorsch ul. Domańskiego 52, 77-400 Złotów
8. Usługowy Zakład Budowalny Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów
9. Usługowy Zakład Budowlany Tadeusz Stofrowski ul. Józefa Horsta 3, 77-400 Złotów
10.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GT-ELECTRIC” inż. Grzegorz Trojanowski, ul. Spacerowa 10, Blękwit, 77-400 Złotów
11. Sklep Spożywczo-Przemysłowy s.c. Sylwia i Damian Paliccy ul. Zamkowa 72A, 77-400 Złotów
12. MILKO Lucyna Miłkowska ul. Leśna 35A, 77-400 Złotów
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bełka” spółka jawna ul. Jeziorna 99, 77-400 Złotów
14. Usługowy Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Edward Sieg ul. Królowej Jadwigi 81, 77-400 Złotów
15. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ROLNIK w Łobżenicy ul. 1 Maja 7, 89-310 Łobżenica
16. KRAKO Jarosław Kraczkowski ul. Jastrowska 26, 77-400 Złotów


Złotów, dnia 25.03.2024 r.

Rodzaj sprawy

 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232), § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca w terminie 14 dni zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

Wymagane

dokumenty

 

 1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
 3. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).
 6. Zaświadczenie lub świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy - dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de mnimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 9. Aktualny odpis (wypis) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie.
 10. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
 11. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Kopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce złożenia

dokumentów

 

Urząd Gminy Złotów

77-400 Złotów, ul. Leśna 7

Czas załatwienia sprawy

 

    I.       Termin odpowiedzi

Art. 35 § 3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  II.       Tryb udzielenia odpowiedzi

Wójt Gminy Złotów przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej (art. 104 KPA) pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów – zgodnie z art. 122 ust. 6 – Prawo oświatowe.

 1. III.       Termin przekazania dofinansowania

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 poz.910, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016r. poz. 2094)
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227)
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L 352.1 z 24.12.2013r.)

Uwagi

 

    I.       Podmioty uprawnione:

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pod warunkiem, że:

a)     pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona na umowę o pracę posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego

b)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin

  II.       Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. W przypadku nauki zawodu do 8.081 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącego 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracydo 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone w punktach 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. III.       Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Dokumenty do pobrania

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

 klauzula-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika