SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) za rok 2021

SPRAWOZDANIE z re alizacji programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności porzytku publicznego i wolontariacie za rok 2020

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności porzytku publicznego i wolontariacie za rok 2019

SPRAWOZDANIE z realizacji programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wyminionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności porzytku publicznego i wolontariacie za rok 2018

opublikowano 2021-05-21