Jesteś tutaj:   

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK

     Projekt

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

 

WSTĘP

 

         Celem  programu jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

                                             

§  1

Postanowienia ogólne

 

      1.  Program określa:

 

        1) cel główny i cele szczegółowe programu;

        2) zasady współpracy;

        3) zakres przedmiotowy;

        4) formy współpracy;

        5) priorytetowe zadania publiczne;

        6) okres realizacji programu;

        7) sposób realizacji programu;

        8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;

        9) sposób oceny realizacji programu;

      10) informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji;

      11) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert   

            w otwartych konkursach ofert.

                    

      2.  Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

        1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2014 r.  1118 z późn.zm.),

        2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

        3) programie – należy przez to rozumieć,, Roczny Program Współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

            pożytku publicznego na rok  2016 r.”

        4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Złotów,

        5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert,

        6) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Złotów.

 

§  2

Cele Programu

   

  1. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.

 

  1. Cele szczegółowe programu wynikają z celu głównego i są to:

1)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

2)      stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności wspieranie wolontariatu;

3)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

4)      zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

5)      poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

6)      prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;

7)      pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;

8)      integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

§  3

Zasady współpracy

 

  1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,

            2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

            3) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zdań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,

            4) efektywności – wspólne dążenie do najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych oraz osiągnięcia jak najlepszych efektów z realizacji zadań,

            5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie podmiotów w zakresie realizowanych zadań,

            6) jawności – oznacza , że gmina udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

 

  1. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu Gminy Złotów.

 

  1. Dotacje przekazywane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów:

1) deficytu działalności organizacji,

2) wstecznego finansowania projektów,

3) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej,

4) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,

5) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

6) finansowania profesjonalnego sportu, które następuje na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

7) innych zadań niezapisanych we wniosku o dofinansowanie,

8) wynagrodzeń i utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,

9) zobowiązań z tytułu podatków, otrzymanych kredytów, kar i mandatów,

10) przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

 

4. Współpraca Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania    

publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Organizacje działające na rzecz Gminy Złotów zamierzające realizować zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy winny je planować w taki sposób, aby szczególnie uwzględniać w nich udział mieszkańców gminy.   

                                                                              

5.  Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy

przystępujące do planowania realizacji zadań publicznych winny zadbać o to, aby ich   

statuty lub inne akty wewnętrzne posiadały regulacje określające zakres prowadzonej

działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego w danej sferze zadań publicznych, o których mowa w § 6 oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

 

6.  Wkładem własnym są środki pieniężne własne, które organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przeznaczają na realizację projektu.  W toku realizacji projektu należy deklarowaną kwotę przeznaczyć na wydatki związane z realizacją zadania odpowiednio to dokumentując (faktury, rachunki, dowody zapłaty organizacji pozarządowej, która ów wkład finansowy deklarowała). 

 

7.  Praca społeczna członków organizacji pozarządowej oraz świadczenia wolontariuszy (nieodpłatne) wnoszone do projektu, jako wkład osobowy, mogą stanowić źródło wkładu finansowego zadania zaproponowanego w ofercie, jeżeli spełniają łącznie poniższe przesłanki:

 

           1) z wolontariuszem bądź członkiem organizacji zostanie zawarte porozumienie na   

               piśmie, a wykonanie świadczenia przez wolontariusza bądź pracy społecznej przez  

               członka organizacji poświadczone zostanie przez osoby upoważnione do składania   

               oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej;

           2) wolontariusz bądź członek organizacji będzie prowadził karty czasu pracy wraz                

               z opisem wykonywanych zdań;

           3) jeśli wolontariusz bądź członek organizacji wykonuje zadania podobne do zadań,  

               jakie wykonuje personel oferenta, to kalkulacja jego wkładu musi być oparta na  

               stawkach obowiązujących dla tego rodzaju personelu; jeśli nie musi ona wynikać                 

               ze stawek rynkowych;

           4) zostanie zdefiniowany rodzaj wykonywanej pracy społecznej bądź świadczenia.

 

8.  Jako wkład rzeczowy bezpośrednio związany z realizacją zadania rozumie się:

 

    1) udostępnienie obiektów  i pomieszczeń, w których realizowane będzie  zadanie;

    2) udostępnienie wyposażenia i środków trwałych, o ile one stanowią własność     

    organizacji pozarządowej, bądź też zostały przekazane im w formie darowizny                   

    i będą udostępnione na potrzeby realizacji zadania nieodpłatnie.

 

9.   Wkład rzeczowy nie może być przeliczany, jako wkład finansowy.

 

     10.  Przekazanie środków na realizację danego zadania publicznego określonego w ofercie  

organizacji następuje po zawarciu umowy.

     11.  Przy rozpatrywaniu komisja konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Złotów będzie kierowała się                  

w szczególności poniższymi kryteriami:

 

         1) zgodnością zadania z priorytetami ogłoszonymi w programie,

         2) oceną możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodnością zadania z celami statutowymi organizacji,

         3) oceną kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

         4) wielkością pozyskanych środków z innych źródeł,

         5) dotychczasową współpracą z administracją publiczną.

          

12. W zależności od potrzeb, w ramach poszczególnych konkursów mogą być ustalane dodatkowe kryteria oceny ofert, uwzględniające specyfikę danego zadania.

 

§  4

Zakres przedmiotowy

                        

         Przedmiotem współpracy jest realizacja:

 

   1) zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym   

    zadaniom gminy;

   2) priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w § 6 programu;

   3) zadań wynikających z realizacji strategii rozwoju Gminy Złotów;

   4) zadań wynikających z innych programów.

 

§  5

Formy współpracy

 

1.  Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja przez nie zadań na rzecz Gminy Złotów lub jej mieszkańców.

 

2.  Forma współpracy może mieć charakter pozafinansowy i finansowy.

 

3.  Współpraca o charakterze pozafinansowym polegać będzie w szczególności na:

 

         1) wzajemnym informowaniu się o podejmowanych działaniach w szczególności poprzez publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej;

         2) promowanie wspólnych programów i inicjatyw służących społeczności lokalnej;

         3) promowanie osiągnięć współpracy z organizacjami pozarządowymi w mediach;

         4) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy w Złotowie;

         5) udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem opiniowania złożonych ofert w konkursach;

         6) wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

      4.  Współpraca o charakterze finansowym pomiędzy gminą a podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie odbywa się w szczególności poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie:

 

         1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

         2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

         3) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.  

                

      5.  Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze:

 

         1) otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Wójta i rozstrzyganych w oparciu o opinię przeprowadzoną przez Komisje Konkursowe w formie wsparcia realizacji   

             zadania lub powierzenia;

         2) pozakonkursowej, rozpatrywane w trybie art. 19a ustawy.

 

§  6

Priorytetowe zadania publiczne

 

1.  Do zagadnień priorytetowych, które w 2016 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe, należeć będą:

 

         1) działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

            a) popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy;

            b) organizacja zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy z udziałem grup z kraju i zagranicy z wyłączeniem takich imprez, których organizatorem są Polskie Związki Sportowe.

        

         2) działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

                 - wspieranie organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych.

        

         3) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

                       

§  7

   

          Program zostaje uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego tj. na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

§  8

Sposób realizacji programu

 

      1.  Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Wójta Gminy Złotów na zasadach określonych w ustawie.

 

      2.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

      3.  Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

 

      4.  Wójt sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych, jakie zlecono organizacjom pozarządowym.

 

§  9

Wysokość środków planowanych na realizację programu

 

      1.  Na realizację programu przeznacza się kwotę nie mniejszą jak  111.200,-  złotych.

 

      2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności na zlecenie organizacjom pozarządowym, przedstawia się w następujący sposób:

                          

Lp.

                                     Treść zadania

Kwota                w PLN

  1.

działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy;

b) organizacja zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy z udziałem grup z kraju i zagranicy z wyłączeniem imprez, których organizatorem są Polskie Związki Sportowe

 

 

 

 

      78.000,-

 

 

      15.000,-

  2.

działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

        9.000,-

  3.

działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży

 

 

        5.100,-

  3.

działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

        4.100,-

 

                                                                                                    RAZEM

 

    111.200,-

                  

      3.  Poszczególne zadania, zlecane organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków przewidzianych w budżecie Gminy Złotów.

§  10

Sposób oceny realizacji programu

 

      1.  Realizacja programu podlega ocenie, a odpowiedzialnymi za ocenę oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi są pracownicy Urzędu Gminy w Złotowie i odpowiadają   oni za:

          1) koordynację spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

          2) koordynację spraw związanych z przygotowaniem konkursu,

          3) przygotowanie sprawozdania z realizacji programu,

          4) konsultację z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego.

 

2.  Uzyskiwane w czasie programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

3.  Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:

 

            1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

            2) liczby ofert w konkursie;

            3) kwoty wnioskowanych dotacji w poszczególnych konkursach;

            4) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych;

            5) liczby umów, które nie zostały zrealizowane lub zerwane;

            6) wysokości kwot udzielonych dotacji.

 

  1. 4.      W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu pracownicy Urzędu Gminy dokonują oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z gminą.

 

§  11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 

1.  Program powstał na bazie programu współpracy na rok 2015 z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2016.

 

2.  Opracowany dokument podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.  W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano Roczny Program Współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016  rok.

 

§  12

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

   1.  Komisje konkursowe powołuje Wójt Gminy w celu rozpatrzenia złożonych ofert, ich opiniowania i przygotowania propozycji, co do ich wyboru.

 

   2.  Komunikat zapraszający do zgłaszania się do komisji konkursowej ogłasza Wójt.

 

   3.  W skład komisji wchodzą przedstawiciele Gminy Złotów, radni oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

 

   4.  W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.

 

    5.  Komisja konkursowa opiniuje oferty zgodnie z ogłoszonymi kryteriami otwartego konkursu ofert.

 

    6.  Wójt dokonuje ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji.

 

§  13

 

      1.  Organizacje pozarządowe mogą na bieżąco kierować wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu do Wójta Gminy Złotów.

 

      2.  W spornych sprawach rozstrzyga Wójt Gminy Złotów.