Jesteś tutaj:   

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

 

ZARZĄDZENIE Nr 179.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska

WNIOSEK

opublikowano 2016-12-28

Złotów, dnia 01.02.2017 r.

 

 

Informacja

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

 

               Wójt Gminy Złotów, działając na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), unieważnia otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, ogłoszony zarządzeniem Nr 179.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

 

Uzasadnienie

W terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu złożono 12 ofert. W trakcie oceny formalnej ofert stwierdzono, że żadna z ofert nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursu. W związku z tym, zgodnie z rozdz. III pkt 5 ogłoszenia, wszystkie oferty zostały wykluczone z dalszej procedury konkursowej. W związku z tym uznano, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, co powoduje unieważnienie konkursu ofert, zgodnie z art. 18a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 opublikowano 2017-02-01


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działań w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz działań w zakresie turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska.

 

 

              Wójt Gminy Złotów informuje, że w ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w 2017 roku …, zamieszczonym w dniu 06.02.2017 r. w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złotów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów, zmienia się rozdz. II pkt 5 ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:

 

„ 5. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10 % udział własny, do którego zalicza się:

          - środki finansowe własne;

          - środki finansowe z innych źródeł publicznych;

          - wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.”

 

Pozostałe zapisy zawarte w ogłoszeniu, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianie.

 

 


 

II Konkurs ofert 2017 - ogłoszenie o wyborze ofert

ZARZĄDZENIE NR 193.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działań w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz działań w zakresie turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Złotów

 

na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z § 8 ust 1  załącznika do Uchwały Nr XXIII.237.2016 Rady Gminy Złotów  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, ogłasza: II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportudziałań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działań w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz działań w zakresie turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich   realizację:

1. Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 83.000,00 zł
w tym:

1a. Rozwój i zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, przygotowanie i udział  drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych – 75.000,00 zł 
1b. Organizacja zawodów, turniejów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy – 8.000,00 zł.  

2. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

–  5.000,00 zł.

3. Działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży – 4.633,00 zł.

4. Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 4.000,00 zł.

5. Działania w zakresie turystyki (w tym promocja lokalnych produktów turystycznych), krajoznawstwa, ochrony środowiska; – 8.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) innych  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:    
a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

c) spółdzielni socjalnych,

d) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz.176), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Złotów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

3. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10 % udział własny, do którego zalicza się:

          - środki finansowe własne;

          - środki finansowe z innych źródeł publicznych;

          - wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

Uwaga! Środki finansowe własne oferenta muszą stanowić min. 5% całkowitej wartości zadania.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

8. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

1) zakup nieruchomości;

2) koszty wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się administracją organizacji pozarządowych;

3) koszty działalności politycznej i religijnej;

4) zadania inwestycyjne;

5) koszty związane z utrzymaniem siedziby organizacji pozarządowych;

6) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja  rozpoczyna się nie wcześniej niż 1  marca 2017 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2017 roku.

2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

3. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Złotów,  a organizacją przedstawiającą ofertę. Umowę ze strony oferenta podpisują osoby  uprawnione do reprezentowania danej organizacji.

4. W zakresie rozliczenia środków finansowych będą uznane koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w podpisanej umowie.

5. Oferent zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich działań podejmowanych w ramach zadania (np. listy uczestników, dokumentacja fotograficzna, itp.).                     

6. Wszystkie materiały, ulotki, zaproszenia, dyplomy itp. powinny być opatrzone w logo Gminy Złotów. oraz, w miarę możliwości, adnotacją „Zadanie  dofinansowane z budżetu Gminy Złotów w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku”.

 

IV. Warunki składania ofert:

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Złotów www.bip.gminazlotow.pl w zakładce → organizacje pozarządowe → konkurs ofert → wzór oferty 2017.

3. Oferta musi być kompletna i zawierać jasne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; formularz musi być wypełniony w sposób przejrzysty i czytelny. Wypełniając formularz należy zastosować się do przypisów zamieszczonych pod poszczególnymi punktami oferty.

4.W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy oferenta, należy to zaznaczyć wpisując „ nie dotyczy” lub liczbę „0” – jeśli są to wartości liczbowe.

5. Do oferty  należy dołączyć następujące dokumenty:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru  Sądowego, innego  rejestru lub ewidencji, potwierdzające status prawny oferent i umocowanie osób go reprezentujących,

b) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu składającego ofertę za rok 2016 lub 2015,

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.

6. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

a) kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, lub

b) kopię dokumentu zawierającą na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ...” wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane.

Podpisy powinny być czytelne i pozwalać zidentyfikować osobę podpisującą oraz pełnioną przez nią funkcję - parafa jest dopuszczalna wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis - jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy podać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnej funkcji).

 

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty w zamkniętych, dokładnie opisanych kopertach ( dane oferenta i tytuł zadania ) należy złożyć w  sekretariacie Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r., do godz. 14:00.

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Złotów, potwierdzona przez pracownika Urzędu.

 

V. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

3. Sekretarz Gminy wraz z Inspektorem UG do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi dokonają oceny złożonych ofert pod względem formalnym i przekażą je Komisji Konkursowej, która dokona oceny merytorycznej.

4. W przypadku wystąpienia braków formalnych oferty, oceniający mogą wezwać oferenta (telefonicznie, mailowo lub pisemnie) do uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji. Szczególnie dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące lub niewłaściwie podpisane załączniki oraz do sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych.

5. W przypadku, gdy oferta zawiera błędy formalne niemożliwe do poprawienia lub uzupełnienia uznaje się, ze oferta nie spełnia kryteriów formalnych.

6. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

7. Przy ocenie ofert Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 

L.p.

Kryteria oceny merytorycznej

Liczba punktów

do uzyskania

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 
(w szczególności: doświadczenie w realizacji podobnych zadań, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie kadry realizującej zadanie).

od 0 do 20

2.

Zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem.

od 0 do 15

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie.

od 0 do 15

4.

Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Złotów, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.

od 0 do 15

5.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości i oszczędności wykonania.

od 0 do 10

6.

Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

od 0 do 15

7.

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

od 0 do 10

 

VI. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w 2015 r. i 2016 r. i wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

1. Rok 2015.

a) Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy – 81.500,00 zł

b) Organizacja zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy z udziałem grup z kraju i zagranicy – 15.600,00 zł

c) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 9.000,00 zł

d) Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 3.900,00 zł

2. Rok 2016.

a) Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy – 88.500,00 zł

b) Organizacja zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy z udziałem grup z kraju i zagranicy – 4.500,00 zł

c) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 9.000,00 zł

d) Działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży – 5.100,00 zł

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Inspektor Urzędu Gminy w Złotowie do spraw współpracy z organizacjami  pozarządowymi w siedzibie Urzędu Gminy ul. Leśna 7, tel. 67 263 25 37, kom. 607 207 592

 

 

Wzór oferty II konkurs

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru ofert w II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportudziałań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działań w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz działań w zakresie turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska.

 

Wójt Gminy Złotów

działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  informuje, że w II otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów realizowanych w roku 2017, wybrano następujące oferty:

 

Lp.

Oferent

Tytuł zadania

Planowana kwota dotacji w zł

Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1.

Uczniowski Klub Sportowy „SPARTANKI”

Organizacja zawodów „Czwartki LA” i udział w III Halowych Mistrzostwach Polski w Spale.

 

3.000,00

2.

Więcborski Klub Motorowy

Rozwój i zaspokajanie zainteresowań sportowych poprzez szkolenie oraz udział w ogólnopolskich zawodach motocrossowych zawodników Dariusza Malczewskiego i Marka Malczewskiego zamieszkałych w Dzierzążenko 1d, 77-400 Złotów, Gmina Złotów.

 

2.000,00

3.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Spider” w Złotowie

Sporty walki – zajęcia sportowe kickboxingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Złotów.

4.000,00

4.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy.

 

60.000,00

5.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Złotów

Rozwój i zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży, przygotowanie i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, przygotowanie i udział  drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych.

 

9.000,00

6.

Ludowy Klub Sportowy „DROGOWIEC”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie.

2.000,00

7.

Klub Skata „Krajna” w Złotowie

Udział w zawodach skatowych i ich organizacja na terenie Gminy Złotów.

2.500,00

8.

Klub Strzelecki LOK „SUPERMEN” Złotów

Otwarty Turniej Sołectw Gminy Złotów o puchar Wójta Gminy.

2.000,00

9.

Stowarzyszenie Miłośników Przyrody ‘Winniczek”

IV memoriał im. Anny Wierskiej i  Romana Jaszczyka.

1.500,00

Razem

86.000,00

 

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

10.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Złotów

Organizacja obozu sportowo szkoleniowo-rekreacyjnego dla zawodników Akademii Piłkarskiej Sparty Złotów w okresie wakacji 2017. Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez wypoczynek.

 

1.500,00

11.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Złotów

Organizacja obozu sportowo szkoleniowo-rekreacyjnego dla zawodników Piłki Siatkowej Sparty Złotów w okresie wakacji 2017. Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez wypoczynek.

 

1.500,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play w Złotowie

Wypoczynek dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

5.000,00

Razem

8.000,00

Działania w zakresie turystyki (w tym promocja lokalnych produktów turystycznych), krajoznawstwa, ochrony środowiska.

13.

Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica i Okolic „Blisko Siebie”

Stawnica Turystyka na różne sposoby – etap IV

 

6.000,00

Razem

6.000,00

OGÓŁEM

100.000,00