8.

Złotów, dnia 2022-01-24

OŚ.6220.9.2021

Decyzja nr 9

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i ust. 1a, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 283 ze zm.),
a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął dnia 02.11.2021 r., Inwestora:

            Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

reprezentowanej przez Zbigniewa Pająka, Firma Budowlana „E.Z.O.P.” Zbigniew Pająk,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 106015P w miejscowości Dzierzążenko wraz z budową kanalizacji deszczowej ”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 38, 45, 70/1, 70/2, 71, 76, obręb Dzierzążenko i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowieoraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

stwierdzam

 1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 106015P w miejscowości Dzierzążenko wraz z budową kanalizacji deszczowej ”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 38, 45, 70/1, 70/2, 71, 76, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów;
 2. określam istotne warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia:

1.  Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2.  Bazę materiałowo-sprzętową wyposażyć w sorbenty.

3.  Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.

4.  Wycinkę ograniczyć do 11 szt. drzew.

5.  Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

6.  Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

7.    Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

8.    Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm oraz 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.

9.    Do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego postępowaniem. W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.

10.  Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń zastępczych drzew, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1,2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować oraz regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.

11. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.

12. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom.

13. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

14. Na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z drogi przed odprowadzeniem do zbiorników odparowująco-chłonnych podczyścić przy pomocy separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami;

III. zgodnie z art.82a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuję działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów:

       - dz. nr ewid. 72/13, 73/30, 74/4, 68/7, 68/12, w obrębie ewid. Dzierzążenko. 

Uzasadnienie 

Dnia 02.11.2021 r. do Wójta Gminy Złotów wpłynął wniosek Gminy Złotów, ul. Leśna 7,
77-400 Złotów, reprezentowanej przez Zbigniewa Pająka, Firma Budowlana „E.Z.O.P.” Zbigniew Pająk, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona przebudowie drogi gminnej nr 106015P w miejscowości Dzierzążenko wraz z budową kanalizacji deszczowej, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 38, 45, 70/1, 70/2, 71, 76, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów. Wniosek spełnił wymogi formalne. Zgodnie z jego treścią decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie służyła do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tym samym, do przedmiotowego wniosku załączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów. Określono strony postępowania, którymi są wnioskodawca, właściciele działek, na których inwestycja będzie realizowana oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Jako obszar ten przyjęto przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu (na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Liczba ustalonych stron postępowania przekroczyła 10. Przeprowadzono wymagane przez KPA postępowanie wskutek, którego zawiadomione poprzez obwieszczenie z dnia 18.11.2021 r. strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 106015P z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzierzążenko na długości ok. 1,346 km. Planowana inwestycja obejmuje: przebudowę drogi gminnej, poszerzenie jezdni do szerokości ok. 6 m wraz z niezbędnym poszerzeniem na łukach poziomych, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych, obramowanie jezdni krawężnikami, budowę odwodnienia drogi, składającego się z kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych zbiorników retencyjnych odparowująco-chłonnych, budowę kanału technologicznego, budowę ciągów pieszo-rowerowych lub chodników o szerokości ok. 2,5 m, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę oświetlenia ulicznego, roboty wykończeniowe. Planowana droga charakteryzować się będzie następującymi parametrami: droga klasy L, kategoria ruchu: KR1, prędkość projektowa 30-50 km/h, szerokość jezdni: 6,0 m.

Inwestycja o zakresie opisanym powyżej zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia możliwa jest po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dnia 18.11.2021 r. zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie pismem z dnia 29.11.2021 r. znak ON.NS-9011.2.63.2021 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne. Uzyskano również opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile (pismo z dnia 07.12.2021 r. znak BD.ZZŚ.2.435.400.2021.KC) kwalifikujące przedmiotowe przedsięwzięcie jako nie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazujące na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które to w całości zostały przytoczone w sentencji niniejszej decyzji. Zbieżne stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 17.12.2021 r. znak WOO-II.4220.362.2021.DZ.2), który wskazał jednocześnie na konieczność nałożenia w decyzji odpowiednich warunków i wymagań dotyczących realizacji przedsięwzięcia, co zostało spełnione.

Obwieszczeniem z dnia 21.12.2021 r. znak OŚ.6220.9.2021 powiadomiono strony postępowania o wydanych opiniach organów współdziałających.

Wójt Gminy Złotów w toku prowadzonego postępowania wziął pod uwagę opinie ww. organów, których uzasadnienia zostały w większości przytoczone w niniejszej decyzji oraz rozważył szczegółowe uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  w szczególności z uwagi na:

 1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcia – przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 106015P wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzierzążenko na długości ok. 1346 m. Planowana inwestycja obejmuje: przebudowę drogi gminnej, poszerzenie jezdni do szerokości ok. 6 m wraz z niezbędnym poszerzeniem na łukach poziomych, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych, obramowanie jezdni krawężnikami, budowę odwodnienia drogi, składającego się z kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych zbiorników retencyjnych odparowująco-chłonnych, budowę kanału technologicznego, budowę ciągów pieszo-rowerowych lub chodników o szerokości ok. 2,5 m, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę oświetlenia ulicznego, roboty wykończeniowe. Droga charakteryzować się będzie następującymi parametrami: droga klasy L, kategoria ruchu: KR1, prędkość projektowa 30-50 km/h, szerokość jezdni: 6,0 m. Wody opadowe i roztopowe będą wprowadzane do ziemi za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej zakończonej dwoma zbiornikami retencyjnymi odparowująco-chłonnymi;

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem – w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać w sposób skumulowany;

c)      różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi – realizacja inwestycji wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów budowlanych i surowców, takich jak m.in.: mieszanka grysowo-mastyksowa, mieszanka mineralno-bitumiczna, kruszywo. W ramach przedsięwzięcia niezbędne będzie również zużycie paliw, energii elektrycznej oraz wody;

d)      emisji i występowania innych uciążliwości – realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Materiały sypkie będą transportowane w opończach, a powierzchnia terenu zraszana w razie potrzeby. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz funkcję jaką droga pełnić będzie w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie ona istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego;

e)      ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu – przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego;

f)       przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie – gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Na etapie prac budowlanych odpady będą składowane w odpowiednio przygotowanych oznaczonych miejscach, a następnie systematycznie wywożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na ich odbiór i dalsze zagospodarowanie. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia na etapie budowy będą powstawać m.in. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, odpady z remontów i przebudowy dróg, mieszanki bitumiczne, żelazo i stal, gleba i ziemia, niesegregowane odpady komunalne;

g)      zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji – w przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W ramach przedsięwzięcia projektuje się zastosowanie dwóch ziemnych zbiorników retencyjnych odparowująco-chłonnych, do których odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe z projektowanego, szczelnego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą do ziemnych zbiorników retencyjnych, po wcześniejszym podczyszczeniu w osadniku zawiesin i separatorze substancji ropopochodnych, co poprawi jakość odprowadzanych do zbiorników wód opadowych lub roztopowych pod względem ilości substancji mineralnych i substancji ropopochodnych. Prawidłowa eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, czyli utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, systematyczne czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, przeglądy urządzeń podczyszczających zapewnią ochronę wód podziemnych przed migracją zanieczyszczeń. Surowce budowlane, w tym substancje lub mieszaniny niebezpieczne, będą dowożone sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem i będą bezpośrednio wykorzystywane w prowadzonych pracach. Nie przewiduje się ich magazynowania na placu budowy. Z uwagi na skalę realizowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Pojazdy i maszyny robocze będą codziennie dowożone na plac budowy i po zakończeniu prac będą wracały do swojej bazy. Wymiany płynów eksploatacyjnych i tankowanie będą prowadzone w bazie, przed przyjazdem na plac budowy. W przypadku awarii zepsuty pojazd lub maszyna będą zabierane z placu budowy. Nie przewiduje się napraw na miejscu. Plac budowy zostanie wyposażony w niezbędne środki zabezpieczające środowisko przed dostaniem się niebezpiecznych substancji do gleby i wody w tym również sorbent. Zużyte sorbenty będą one umieszczane w zamykanych, szczelnych pojemnikach i będą usuwane z terenu budowy. Ścieki bytowe powstające w ramach prac budowlanych będą gromadzone w szczelnym zbiorniku i okresowo wywożone przez uprawniony podmiot. Zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego w decyzji określono warunek, aby miejsce magazynowania surowców i materiałów budowlanych zabezpieczyć materiałem izolacyjnym, a plac budowy wyposażyć w sorbenty;

 1. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w śladzie istniejącej drogi. W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 9 km od przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Kujańskie PLH300052. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza obszarami korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest wycinka 11 drzew o obwodach od ok. 10 cm do ok.120 cm. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku natrafienia podczas wycinki na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace należy przerwać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową, ponieważ na terenach otwartych są bardzo wyrazistym dominantami. Łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ. W celu jego rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń rekompensacyjnych prowadzonych wzdłuż dróg w ramach zakładania nowych alei lub uzupełniania ubytków drzew w obrębie już istniejących. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa przydrożnego wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń rekompensacyjnych w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 100 cm. Dodatkowo, nałożono warunek przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych krzewów na powierzchni równej powierzchni wycinanej. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystywane młode osobniki drzew pochodzące z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał odnowieniowy - są to osobniki najlepiej przystosowane do warunków, które panują w obrębie zadrzewień przydrożnych. W celu ochrony drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia może wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia po śladzie istniejącej drogi oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w  decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 10 m od inwestycji (w kierunku południowym). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 360 m od inwestycji (w kierunku północnym). Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW600018188682 Głomia do dopływu z jeziora Zaleskiego, które posiadają status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występuje presja komunalna, niska emisja oraz nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Ponadto w programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.);
 2. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania - brak transgranicznych oddziaływań z uwagi na lokalizację w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji. Realizacja inwestycji będzie się wiązała z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jaki i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów poruszających się po drodze. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia natężenie ruchu pojazdów na omawianej drodze wynosi ok. 700 pojazdów na dobę, przy nieznacznym udziale pojazdów ciężkich. W związku z planowanym przedsięwzięciem, nie należy spodziewać się znaczącego zwiększenia ruchu pojazdów. Stwierdzono zatem, że na etapie eksploatacji, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu i niewielki udział pojazdów ciężkich, droga nie będzie źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Należy zatem uznać, że w kontekście eksploatacji drogi dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną za Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu uznaje się, że realizacja przedsięwzięcia może odbyć się bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko za Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967).

Obwieszczeniem z dnia 21.12.2021 r. znak OŚ.6220.9.2021 zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie zawiadomione strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Z analizy przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i nie ma przeciwwskazań do wydania decyzji pozytywnej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a cytowanej ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Otrzymują:

 1. Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów – pełnomocnik Zbigniew Pająk, Firma Budowlana „E.Z.O.P.” Zbigniew Pająk,
 2. Pozostałe strony postepowania (zgodnie z art. 49 kpa – obwieszczenie),
 3. a/a.E.P.C.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie, ul. Hubego 1/1, 77-400 Złotów,
 3. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul .Motylewska 7, 64-920 Piła,
 4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – po stwierdzeniu ostateczności decyzji.

Zwolniony z opłaty skarbowej.

Zał. nr 1. do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9 z dnia 24.01.2022 r.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego „przebudowie drogi gminnej nr 106015P w miejscowości Dzierzążenko wraz z budową kanalizacji deszczowej ”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 38, 45, 70/1, 70/2, 71, 76, obręb Dzierzążenko

 

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 106015P w miejscowości Dzierzążenko wraz z budową kanalizacji deszczowej na długości ok. 1346 m.

Planowana inwestycja obejmuje:

- przebudowę drogi gminnej, poszerzenie jezdni do szerokości ok. 6 m wraz z niezbędnym poszerzeniem na łukach poziomych,

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji,

- przebudowę skrzyżowań,

- przebudowę kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych,

- obramowanie jezdni krawężnikami,

- budowę odwodnienia drogi, składającego się z kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych zbiorników retencyjnych odparowująco-chłonnych,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę ciągów pieszo-rowerowych lub chodników o szerokości ok. 2,5 m,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- roboty wykończeniowe.

Droga charakteryzować się będzie następującymi parametrami: klasa L, kategoria ruchu: KR1, prędkość projektowa 30-50 km/h, szerokość jezdni: 6,0 m.

Wody opadowe i roztopowe będą wprowadzane do ziemi za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej zakończonej dwoma zbiornikami retencyjnymi odparowująco-chłonnymi.

 

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,

2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

4. Klauzula Informacyjna.

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:

- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 02.11.2021 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;

- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.