64.

Złotów, dnia 26.09.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV.255.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXV.263.2021 Rady Gminy Złotów
z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XLVIII.473.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.10.2022 r. do 10.11.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html

Projekt ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.11.2022 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu zmiany uchwały oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 18 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od pn.-pt. w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany uchwały, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

 DO POBRANIA:

1. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW 

3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO PROJEKU PLANU - MAPY


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)    Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)    Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)    Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).

7)    Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów:
e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.