OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego na dz. nr 669 obręb Międzybłocie

Złotów, dnia 2019-02-21

OŚ.6220.12.2018


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 21.02.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„rozbudowie gospodarstwa rolnego poprzez budowę obory dla bydła mlecznego i zwiększeniu obsady do 114,75 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 669 obręb Międzybłocie, gmina Złotów, powiat złotowski”.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Organów współdziałających, w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 


Obwieszczenie zamieszczono w dniach 26.02.2019 r. – 12.03.2019 r. w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Międzybłocie - tablica ogłoszeń,
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).