OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA I WPŁYWIE UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU w sprawie decyzji środowiskowej na wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w m. Skic

Złotów, dnia 2019-03-08

OŚ.6220.20.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

 

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 08.03.2019 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów,wszczętego na wniosek „PeatCO” Sp. z o.o., Kamień 29, 77-400 Złotów, działającej przez pełnomocnika Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce.

Równocześnie informuję o wpływie uzupełniania do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o wystąpieniu do organu współdziałającego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone
są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                           

                   

Obwieszczenie wywieszono w dniach 13.03.2019 r.-27.03.2019 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Skic – tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).