Zawiadomienie o wpływie wniosku o wyłączenie części działek z postępowania o wydanie decyzji środowiskowej wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2018-02-16

OŚ.6220.20.2015

 

  

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wpływie wniosku o wyłączenie działek z postępowania

  

Działając na podstawie art. 10 § 1 i w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wpływie
wniosku Inwestora PeatCo Sp. z o.o. o wyłączenie
z postępowania
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga)” działek o numerach ewidencyjnych 226, 230, 231 obręb Skic i części działki (ok. 0,4215 ha) nr ewid. 232 obręb Skic. Równocześnie zmianie ulega wykaz stron przedmiotowego postępowania.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 263-25-37)
z aktami sprawy.

 

Wywieszono w dniach 21.02.2018 r. – 07.03.2018 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Skic – tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl  – zakładka prowadzone postępowania.