OBWIESZCZENIE OWYDANYCH OPINIACH organów współdziałających w toku wydania decyzji o środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna-Skic

Złotów, dnia 2018-08-28

OŚ.6220.7.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanych opiniach organów współdziałających

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskopolegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku
o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, woj. wielkopolskie,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów

zawiadamiam,

zostały wydane opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 20.08.2018 r. znak WOO-IV.4220.823.2018.AK.2,

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile – opinia z dnia 31.07.2018 r. znak BD.ZZŚ.2.435.164.2018.KC,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – opinia z dnia 07.08.2018 r. znak ON.NS.454.37.2018.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37) z aktami sprawy.

        Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

                                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                                inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 30.08.2018 r.-13.09.2018 r. w :

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kleszczyna (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).