OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia powierzchniowa eksploatacja torfu i kredy jeziornej w Górznej

Złotów, dnia 2018-11-29

 

OŚ.6220.8.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 29.11.2018 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

powierzchniowej eksploatacji torfu i kredy jeziornej ze złoża Górzna, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670/1, 673, 677/1, 678, 679, 681, 682, 683, 684, obręb Górzna, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 04.12.2018 r. – 18.12.2018 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Górzna - tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).