OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna Skic

Złotów, dnia 2018-09-20

OŚ.6220.7.2018


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20.09.2018 r. została wydana na rzecz Powiatowego Zarządu dróg w Złotowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Organów współdziałających, w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 


Obwieszczenie zamieszczono w dniach 24.09.2018 r. – 08.10.2018 r. w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Kleszczyna - tablica ogłoszeń,
3. Miejscowości Skic - tablica ogłoszeń,
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).