Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna - Skic

Złotów, dnia 2018-07-11

OŚ.6220.7.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) dnia 03.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek:

Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, woj. wielkopolskie, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami współdziałającymi, właściwymi do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

WÓJT
inż. Piotr Lach


Obwieszczenie wywieszono w dniach ………………………………………….. w :
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Kleszczyna (tablica ogłoszeń),
3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).