OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - TUCZARNI DO CHOWU TRZODY CHLEWNEJ W NOWYM DWORZE

Złotów, dnia 2018-06-05

OŚ.6220.11.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

 

„budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w cyklu otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 10/17, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie”,

wszczętego dnia 18.01.2018 r. na wniosek: Sebastiana Beger,

 

istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - właściwi do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:

- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,

- postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji,

- dostępnymi stanowiskami innych organów,

- raportem oddziaływania na środowisko,

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Zgodnie z art. 29 cytowanej powyżej ustawy w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie, tj. od 06.06.2018 r. do 06.07.2018 r. (włącznie).

 

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Złotów

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości dnia 06.06.2018 r. poprzez zamieszczenie w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).