INFORMACJA o wystąpieniu o opinię i uzgodnienie do organów współdziałających w toku wydania decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego w m. Nowy Dwór

Złotów, dnia 2018-08-30

OŚ.6220.11.2018

 

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek Beger Sebastian, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

 „budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w cyklu otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewidencyjnym 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie,

 

do tut. Urzędu wpłynęły uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zmianie uległ numer ewid. działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, w związku z powyższym wystąpiono do organów współdziałających o ponowną opinię i uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

                           

WÓJT

                                                                                                  inż. Piotr Lach

 

 

 

Informację wywieszono w dniach 03.09.2018 r.-17.08.2018 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).