INFORMACJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego w m. Nowy Dwór

 

Złotów, dnia 2018-11-14

OŚ.6220.11.2017

 

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że decyzją Wójta Gminy Złotów z dnia 14.11.2018 r. zostało umorzone w całości postępowania administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczęte na wniosek Sebastiana Beger, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

 „budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w cyklu otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewidencyjnym 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie.

 

Przyczyną umorzenia postępowania jest jego bezprzedmiotowość ze względu na wycofanie żądania przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto dane o dokumentach w przedmiotowej sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

                     

Informację wywieszono w dniach 16.11.2018 r.-30.11.2018 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).