OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia przebudowa dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Wąsosz

Złotów, dnia 2017-04-05

 

OŚ.6220.2.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 05.04.2017 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„przebudowie dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Wąsosz”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 8018/2, obręb Święta; 8019, 8020, 8021, 8022, 8024/3, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, obręb Wąsosz, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 07.04.2017 r. – 21.04.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Święta - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Wąsosz – tablica ogłoszeń,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).