Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) i uchwały Nr X.107.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 16.06.2016 r. do 14.07.2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, od pn.-pt., w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.07.2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach 10:00 – 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2016 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

                                                                                                                                           Wójt Gminy Złotów

       /-/ Piotr Lach