OBWIESZCZENIE PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą tech

OŚ.6220.21.2015                                                              

    Złotów, dnia 2016-05-20

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek: LIME ENERGY Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mają możliwość:

- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w sprawie,

- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,

- zgłaszania uwag i wniosków

w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500. Informacje o dokumentacji zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 23.05.2016r.-06.06.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).